Verejné konzultácie, semináre a podujatia

Verejné konzultácie organizované ECHA predstavujú možnosť pre zainteresované strany zapojiť sa do procesov regulácie manažmentu rizík chemických látok, a to predložením informácii ku konkrétnym návrhom opatrení. Cieľom konzultácií je zhromaždiť pripomienky a informácie podložené spoľahlivými dôkazmi, ktoré sú následne posúdené v návrhu obmedzenia, pri identifikácii látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, v návrhu harmonizovanej klasifikácie a označovania, a pod. Poskytnuté informácie môžu v konečnom dôsledku prispieť k príprave kvalitnejších regulačných opatrení. Možnosť zapojiť sa do konzultácií majú zainteresované strany, organizácie, odborná verejnosť a individuálni záujemcovia, ktorí disponujú relevantnými informáciami k danej problematike. Pripomienky sú vítané od subjektov z EÚ aj mimo EÚ. Aktuálne verejné konzultácie prebiehajúce v súlade s procesmi nariadení REACH a CLP, ako aj podrobné informácie k nim sú dostupné na internetovej stránke ECHA.

ECHA organizuje online semináre, počas ktorých vysvetľuje konkrétne legislatívne ustanovenia a požiadavky vyplývajúce z chemickej legislatívy, poskytuje praktické rady týkajúce sa širokého spektra tém a zároveň dáva príležitosť verejnosti a zainteresovaným stranám klásť otázky expertom z agentúry. Na internetovej stránke ECHA sú uvedené aktuálne online semináre a aj záznamy z predchádzajúcich seminárov.

ECHA organizuje aj viaceré podujatia ako napríklad konferencie, workshopy, prezentácie a pod., ktoré sú príležitosťou na diskusiu a výmenu názorov ku konkrétnej problematike súvisiacej najmä s chemickou legislatívou v zmysle nariadení REACH a CLP. Slúžia na zdieľanie informácií o praktickom vykonávaní nových legislatívnych požiadaviek, čím poskytujú zúčastneným stranám rady a vysvetlenia, ako sa v nich zorientovať. Aktuálne podujatia, ako aj záznamy z minulých podujatí sú dostupné na internetovej stránke ECHA.

Informácie k najpálčivejším vedeckým témam z oblasti chemikálií sú dostupné na internetovej stránke ECHA.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk