Oznamovanie podnetov

                                                                                                                    ENGLISH version

Procedurálne usmernenie k Smerniciam OECD pre nadnárodné podniky o zodpovednom správaní podnikov (ďalej len „Smernice“) vyžaduje, aby Sekretariát NKM vybavoval podnety/sťažnosti, ktoré uvádzajú porušenie Smerníc. Za účelom rýchleho vyriešenia konkrétneho špecifického prípadu koná NKM nestranne, transparentne, predvídateľne, spravodlivo a v súlade so zásadami a normami obsiahnutými v Smerniciach. Mechanizmus oznamovania podnetov je určený na riešenie sporov medzi spoločnosťami a jednotlivcami alebo skupinami, na ktorých/ktoré majú obchodné činnosti spoločností negatívny dopad.

Od roku 2011 signifikantne stúpol počet podnetov smerovaných na NKM, väčšina podnetov bola podaná zo strany: 

  • organizácií zastupujúcich občiansku spoločnosť (41%)
  • odborových zväzov (38%)
  • jednotlivcov (18%)

Formulár na oznámenie podnetu nájdete tu. (DOCX. 168KB)

NKM pomáha spoločnostiam a ich zainteresovaným stranám (stakrholderom) prijímať vhodné opatrenia na podporu dodržiavania Smerníc. Poskytuje mediačnú a zmierovaciu platformu na riešenie praktických problémov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácií Smerníc.

Čo je špecifický prípad?  

Podnet alebo upozornenie oznámené na NKM týkajúce sa nadnárodnej spoločnosti, v ktorej je namietané porušenie Smerníc. 

Ako NKM postupuje pri riešení špecifických prípadov?

Proces riešenia špecifických prípadov má 4 fázy:  (PDF. 428 kB)

 Kto je oprávnený oznámiť podnet?

Podnet môže oznámiť jednotlivec alebo organizácia, ktorý/ktorá je presvedčený/á, že zo strany nadnárodnej spoločnosti došlo k porušeniu Smerníc a má na tejto veci legitímny záujem. 

Aký je geografický dosah NKM?

Príslušné prikláňajúce sa krajiny adresujú Smernice spoločnostiam, ktoré majú v konkrétnej krajine sídlo alebo v nej vykonávajú svoju obchodnú činnosť. 

Sú s oznámením podania spojené akékoľvek poplatky?

Nie. Keďže NKM proces má byť čo najdostupnejší aj pre širokú verejnosť, NKM neúčtuje pri oznámení podania žiadne poplatky.

 Čo možno od podania podnetu očakávať?

NKM nie je súd: účasť na procese mediácie či zmierenia je výhradne dobrovoľná a NKM nemá mandát nariadiť akékoľvek nápravné opatrenie. Členovia NKM poskytujú zúčastneným stranám tzv. „dobré služby“ (z angl. „good office“ ako jeden z mierových spôsobov riešenia medzinárodných sporov), čím sa snažia o dosiahnutie dohody medzi oznamovateľom podnetu a dotknutou spoločnosťou. Bez ohľadu na to, či k dohode dôjde alebo nie, môže NKM adresovať spoločnosti, v ktorej bolo namietané porušenie Smerníc, konkrétne odporúčania. NKM tiež v mnohých prípadoch po uzavretí špecifického prípadu sleduje, či zo strany dotknutej spoločnosti došlo k implementácií odporúčaní, resp. k náprave. 

Sú konkrétne prípady verejné?  

Áno, záznamy o všetkých prejednávaných prípadoch sú dostupné online v OECD databáze špecifických prípadov

Je dôvod na obavy z „odvety“?

Oznamovatelia podnetu by nemali byť po podaní vystavení neprimeranému nátlaku či akýmkoľvek nepriaznivým dôsledkom. Uvedené bolo opätovne potvrdené Pracovnou Skupinou pre Zodpovedné správanie podnikov (WPRBC) v marci 2022. Ak sa oznamovateľ obáva odvetných opatrení, NKM môže v priebehu procesu podniknúť kroky na ochranu jeho/jej identity. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk