Ako podať sťažnosť?

Postup pri podávaní sťažnosti

Procedurálne usmernenie k usmerneniam OECD vyžaduje, aby NKM vybavovali sťažnosti, ktoré uvádzajú porušenie Smerníc OECD. Postup „špecifického prípadu“ – ako sa oficiálne nazýva mechanizmus podávania sťažností v usmerneniach – je určený na riešenie sporov medzi spoločnosťami a jednotlivcami alebo skupinami negatívne ovplyvnenými obchodnými aktivitami spoločností. Každá zainteresovaná strana, ktorá môže preukázať „záujem“ (všeobecne definovaný) na údajnom porušení, môže podať sťažnosť.

Mimovládne organizácie a odborové zväzy z celého sveta využívajú tento mechanizmus na riešenie nepriaznivých sociálnych a environmentálnych dopadov spôsobených nekorektným správaním spoločností, na hľadanie kompenzácie a iných foriem nápravy škôd, na zastavenie škodlivých korporátnych aktivít, ako aj na zvýšiovanie verejného a politického povedomia o medzinárodne uznávaných normách, ktoré by podniky mali spĺňať. Proces podávania sťažnosti má 5 fáz.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk