Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti o zodpovednom správaní podnikov

                                                                                                                    ENGLISH version 

 Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti o zodpovednom správaní podnikov (ďalej len „Smernice“) sú odporúčania, ktoré adresujú vlády nadnárodným spoločnostiam. Sú dôležitým nástrojom politiky zodpovedného správania podnikov (RBC). Hlavným cieľom Smerníc je, aby podniky prispievali k trvalo udržateľnému rozvoju bez ohľadu na to, kde pôsobia. Svojím zodpovedným správaním majú podporiť pozitívny prínos v oblasti hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho pokroku a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na ľudstvo, životné prostredie a celkovo na spoločnosť. Týmto spôsobom môžu prispieť aj k plneniu viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs).

 

Smernice boli vytvorené členmi OECD v spolupráci so zástupcami zamestnávateľských a zamestnaneckých zväzov a mimovládnym sektorom a obsahujú dobrovoľné princípy a štandardy pre zodpovedné podnikanie v súlade s použiteľným právom. Smernice boli vypracované v roku 1976 ako neoddeliteľná súčasť Vyhlásenia OECD o medzinárodných investíciách a nadnárodných spoločnostiach. Odvtedy boli Smernice, vzhľadom na spoločenské výzvy a vyvíjajúci sa kontext medzinárodného podnikania a potrebu implementácie RBC, niekoľkokrát dopĺňané a pozmeňované. Posledné vydanie aktualizovaných Smerníc v júni roku 2023 odráža desaťročné skúsenosti od ich poslednej revízie v roku 2011 a reaguje na naliehavé sociálne, environmentálne a technologické priority, ktorým spoločnosť a podnikateľské entity v dnešnej dobe čelia – podstatné zmeny nastali najmä v kapitolách Životné prostredie (zelená tranzícia) a Veda, technológie a inovácie (digitalizácia spoločnosti).

 

Odporúčania obsiahnuté v Smerniciach sú v súlade s právnymi ustanoveniami a medzinárodnými normami v oblasti RBC a prijalo ich 51 štátov, členských aj nečlenských. Dodržiavanie doporučení zakotvených v Smerniciach je zo strany spoločností dobrovoľné a nie je právne vymáhateľné.

 

Kapitoly Smerníc v skratke:

 

I. Pojmy a zásady

 

Dodržiavanie vnútroštátnych zákonov je prvoradou povinnosťou spoločností. Smernice OECD nenahrádzajú a ani by sa nemali považovať za nadradené vnútroštátnym zákonom a zákonným normám. Predstavujú osvedčené postupy pre všetky spoločnosti.

 

II. Všeobecné pravidlá

 

Táto kapitola obsahuje konkrétne odporúčania pre spoločnosti. Ako taká je dôležitá na udanie tónu a stanovenie spoločných základných zásad pre špecifické odporúčania v nasledujúcich kapitolách.

 

III. Zverejňovanie informácií

 

Spoločnosti by mali konať transparentne a poskytovať jasné a komplexné informácie o svojej činnosti. Vďaka tomu budú môcť rôzne skupiny zainteresovaných strán lepšie pochopiť ich činnosť a ich vzťah k spoločnosti a životnému prostrediu. Kapitola sa týka zverejňovania informácií v dvoch oblastiach:

 

- informácie o spoločnosti vrátane jej finančnej situácie, výkonnosti, vlastníctva a riadenia spoločnosti

 

- informácie v oblastiach, v ktorých sa štandardy vykazovania ešte len vyvíjajú, napríklad v oblasti sociálnej, environmentálnej či v oblasti risk manažmentu.

 

IV. Ľudské práva

 

Z praktického hľadiska môžu obchodné činnosti podnikov ovplyvniť celú škálu medzinárodne uznávaných ľudských práv. Spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť, odvetvie pôsobenia, kontext činnosti, vlastnícku a organizačnú štruktúru alebo miesto pôsobenia by mali dodržiavať ľudské práva. Táto kapitola odkazuje na Rámec OSN "Chrániť, rešpektovať, učiniť nápravu" a na Hlavné zásady Organizácie spojených národov ohľadne podnikania a ľudských práv (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights). Táto kapitola Smerníc nabáda spoločnosti, aby do svojej činnosti začlenili proces due diligence, ktorý im umožní identifikovať všetky negatívne vplyvy, ktoré môže mať ich činnosť na ľudské práva.

 

V. Pracovnoprávne a priemyselné vzťahy

 

Podľa tejto kapitoly by mali spoločnosti v rámci platných zákonov, predpisov a zákonných postupov v oblasti zamestnávania a platných medzinárodných pracovných noriem rešpektovať právo zakladať odbory alebo vstupovať do nich, prispievať k zrušeniu a odstráneniu detskej práce a nútenej práce a riadiť sa zásadou rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania. Terminológia použitá v tejto kapitole je v súlade s terminológiou dokumentov Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

 

VI. Životné prostredie

 

Základnou premisou uvedenej kapitoly Smerníc je, že spoločnosti by mali konať promptne  a proaktívne, aby odvrátili vážne alebo nenapraviteľné environmentálne škody spôsobené ich činnosťou. Podniky by mali mať riadne nastavený manažment udržateľnosti prírodných zdrojov a zachovania ekosystému, ktorý by mal zahŕňať činnosti zamerané na kontrolu priamych a nepriamych vplyvov činností podnikov na životné prostredie v dlhodobom horizonte a mal by zahŕňať prvky kontroly znečistenia a riadenia zdrojov.

 

VII. Boj proti úplatkárstvu a iným formám korupcie

 

Spoločnosti by nemali priamo ani nepriamo ponúkať, sľubovať, odmeňovať ani požadovať úplatky a iné neoprávnené výhody s cieľom získať nekalé obchodné či iné výhody. Spoločnosti by mali aktívne bojovať proti korupcii.

 

VIII. Záujmy spotrebiteľov 

 

Práva spotrebiteľov zdôrazňujú používanie spravodlivých obchodných, marketingových a reklamných postupov, ako aj zabezpečenie kvality a spoľahlivosti tovaru a služieb. Uvedený prístup zahŕňa poskytovanie presných informácií o poskytovaných výrobkoch a službách a primeranú ochranu osobných údajov.

 

IX. Veda, technológie a inovácie 

 

Cieľom je podporovať šírenie výsledkov výskumu a vývoja a zabezpečiť, aby boli činnosti podnikov kompatibilné s vedecko-technologickými opatreniami a plánmi krajín. Pri udeľovaní licencií na využívanie práva duševného vlastníctva alebo v prípade iného typu presunu technológií  konať spôsobom, ktorý prispeje k dlhodobej rozvojovej perspektíve hostiteľskej krajiny.

 

X. Hospodárska súťaž 

 

V záujme ochrany hospodárskej súťaže vlády vyzývajú spoločnosti, aby dodržiavali pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a vykonávali svoje činnosti v súlade so zákonmi krajín, v ktorých pôsobia.

 

XI. Zdaňovanie 

 

Spoločnosti by si mali včas plniť svoje daňové povinnosti a to v súlade so záväznými daňovými predpismi v krajine, v ktorej pôsobia. Spoločnosti by mali poskytovať príslušným inštitúciám informácie umožňujúce správny výmer daní a vyhýbať sa prevodu ziskov/strát mimo ich územia.

 

KĽÚČOVÉ ZMENY v Smerniciach pre nadnárodné spoločnosti o RBC

 

Aktualizované Smernice boli publikované 8. júna v rámci Zasadnutia Rady Ministrov 2023. Kľúčové zmeny (oproti Smerniciam z roku 2011) zahŕňajú nasledovné:

 

- Odporúčania pre podniky na zosúladenie s medzinárodne dohodnutými cieľmi v oblasti zmeny klímy a biodiverzity

 

- Odporúčania, ako majú podniky vykonávať náležitú starostlivosť o vplyvy a obchodné vzťahy súvisiace s používaním ich výrobkov a služieb

 

- Aktualizované odporúčania týkajúce sa zverejňovania informácií o zodpovednom podnikaní

 

- Odporúčania pre podniky na zabezpečenie súladu lobistických činností so Smernicami

 

- Posilnené postupy na zabezpečenie viditeľnosti, účinnosti a funkčnej rovnocennosti Národných kontaktných miest pre zodpovedné správanie podnikov

 

Aktualizované vydanie Smerníc bude slúžiť aj na podporu ambícií stanovených vo Vyhlásení o podpore a umožnení zodpovedného správania podnikov v globálnej ekonomike, ktoré bolo prijaté na Ministerskom zasadnutí OECD o zodpovednom správaní podnikov dňa 14. – 15. februára 2023. 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk