Prehľad obchodných politík krajín WTO

Systém prehľadov obchodných politík členských krajín WTO

Systém preskúmavania obchodných politík má za úlohu za prítomnosti nestranných expertov analyzovať dodržiavanie pravidiel a záväzkov jednotlivých členských krajín WTO, čím sa napomáha rozvoju prehľadnosti a predvídateľnosti multilaterálneho obchodného systému. Systém preskúmavania obchodných politík bol implementovaný v roku 1989. Jednotlivé členské krajiny WTO sú rozdelené do skupín (podľa veľkosti národnej ekonomiky) a podľa tohto zadelenia podliehajú krajiny obchodných politík previerkam v pravidelných intervaloch:

 1. skupina (napr. USA, EÚ, Japonsko) ............... 2 roky
 2. skupina (napr. Brazília, Austrália, Mexiko) ....... 4 roky
 3. skupina (napr. Chorvátsko, Tunisko).............. 6 rokov

Do vstupu SR do EÚ absolvovala SR previerky obchodnej politiky v roku 1995 a 2001. V nadväznosti na vstup SR do EÚ a existenciu spoločnej obchodnej politiky sa budú uskutočňovať už iba previerky obchodnej politiky EÚ.

Prehľad obchodnej politiky je dôležitou aktivitou na pôde WTO. Slúži ako profilový dokument o príslušnej členskej krajine WTO, ktorý podáva súhrnnú informáciu o hospodárstve a obchodno-politickom režime danej krajiny a stáva sa tak vizitkou príslušného člena WTO v rámci multilaterálneho obchodného systému.

Previerka obchodnej politiky EÚ 2009
Previerka obchodnej politiky EÚ 2007
Previerka obchodnej politiky EÚ 2004
Previerka obchodnej politiky SR 2001
Previerka obchodnej politiky SR 1995

Štruktúra prehľadu obchodnej politiky

 1. OBCHODNÁ POLITIKA A JEJ REALIZÁCIA
 2. CIELE OBCHODNEJ POLITIKY
  1. Zahraničný obchod a makroekonomické vzťahy
  2. Obchodná politika
  3. Politika dopravnej infraštruktúry
  4. Finančná politika
  5. Cenová politika
  6. Monetárna politika
  7. Ochrana duševného vlastníctva
 3. SYSTÉM DOVOZOV A VÝVOZOV A IMPLEMENTÁCIA OBCHODNEJ POLITIKY
  1. Dovozný režim
   1. Štruktúra ciel
   2. Dovozná prirážka
   3. Schéma GSP
   4. Colné odbavovanie
   5. Pravidlá pôvodu
   6. Licencie
   7. Colné kvóty
   8. Štátne obchodné spoločnosti
   9. Dane
   10. Anti-dumping a ochranné opatrenia
  2. Vývozný režim
   1. Vývozné clá, dane
   2. Reštrikcie pri vývoze a licencie
   3. Vývozné monopoly
   4. Podpora vývozu
   5. Subvencie pri vývoze
 4. RÁMEC OBCHODNEJ POLITIKY
  1. Domáca legislatíva vzťahujúca sa k obchodnej politike
  2. Inštitucionálny rámec
  3. Obchodné dohody
   1. Multilaterálne obchodné dohody
   2. Regionálne dohody
   3. Bilaterálne dohody
 5. ZHODNOTENIE OBCHODNEJ POLITIKY
 6. SÚČASNÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ
  1. Vybrané makroekonomické ukazovatele
  2. Privatizácia
  3. Priame zahraničné investície
 7. VONKAJŠÍ EKONOMICKÝ ROZVOJ
  1. Hlavné trendy v dovoze a vývoze
   1. Dovozy
   2. Vývozy
   3. Rozvoj štruktúry zahraničného obchodu
  2. Platobná bilancia
  3. Výmenné kurzy
  4. Zahraničný dlh
  5. Štátne rezervy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk