Cudzinci - podnikanie v SR

 

ROZHODOVANIE O ŽIADOSTI O UDELENIE A OBNOVENIE PRECHODNÉHO POBYTU

PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN NA ÚČEL PODNIKANIA

 

Časté otázky

 

Chcem podnikať v Slovenskej republike, som cudzinec, aké podmienky musím spĺňať?

Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky upravuje Zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník. Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Ďalšie podmienky, ktoré musia podnikatelia spĺňať, určuje:

 • Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní,
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu,
 • Zákon č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty atď., z ktorých podnikateľovi vyplývajú rôzne povinnosti.

 

Bližšie informácie o podnikaní nájdete na webovej stránke MH SR v časti Podnikateľské prostredie – životné situácie podnikateľov.

 

Kto posudzuje žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ktorú som odovzdal na Úrade hraničnej a cudzineckej polície SR alebo zastupiteľskom úrade?

Žiadosť o udelenie/obnovenie prechodného pobytu posudzuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície SR.

V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiada Ministerstvo hospodárstva SR o zaujatie stanoviska k žiadosti o udelenie alebo obnovenie pobytu príslušníkov tretích krajín. Ministerstvo hospodárstva SR posudzuje žiadosti o zaujatie stanoviska len z hľadiska hospodárskeho prínosu pre Slovenskú republiku. MH SR predmetným stanoviskom deklaruje, či daná podnikateľská činnosť je alebo nie je prínosom pre hospodárstvo SR. Stanovisko MH SR má podobu substanoviska, ktoré má odporúčajúci charakter pre správne konanie vedené príslušným oddelením Úradu hraničnej a cudzineckej polície SR.

 

Ako prebieha proces posudzovania prínosu podnikateľskej činnosti žiadateľa o udelenie prechodného pobytu pre hospodárstvo Slovenskej republiky?

V rámci procesu rozhodovania o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov policajný útvar prihliada na verejný záujem, na bezpečnostné hľadisko a na hospodárske záujmy Slovenskej republiky. Policajný útvar požiada o stanovisko MH SR.

Prínos podnikateľskej činnosti štátneho príslušníka tretej krajiny pre hospodárstvo Slovenskej republiky posudzuje MH SR, vychádzajúc z § 33 čl. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Následne, po objektívnom a transparentnom posúdení prínosu plánovanej podnikateľskej činnosti MH SR odošle vypracované stanovisko policajnému úradu, ktorý pokračuje v procese rozhodovania o žiadosti o udelení prechodného pobytu.

 

Aké dokumenty mám k žiadosti priložiť?

Na posúdenie prínosu plánovanej podnikateľskej činnosti odporúčame žiadateľom, aby k ich žiadosti o udelenie pobytu priložili podnikateľský zámer a nižšie uvedenú dokumentáciu, ktorou preukážu možnosti realizácie, udržateľnosti a ekonomického potenciálu podnikateľskej činnosti.

• Podnikateľský zámer, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti určené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa § 49 ods. 3 a 7 a § 57 ods. 3 a 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 •  zmluvy o budúcej zmluve,
 •  zmluva o budúcej nájomnej zmluve,
 •  zmluva o budúcej dodávateľskej zmluve,
 •  zmluva o budúcej odberateľskej zmluve,
 •  budúca zmluva o vedení účtovníctva,
 •  výpis z účtu s prostriedkami určenými na pokrytie nákladov na podnikateľskú činnosť,
 •  cenníky, certifikáty, osvedčenia,...

Žiadateľom o obnovenie prechodného pobytu podľa § 34 čl. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčame, aby ich žiadosť obsahovala: 

 • zmluvy o budúcej zmluve,
 • nájomné zmluvy,
 • dodávateľské zmluvy,
 • odberateľské zmluvy,
 • zmluva o obchodnej spolupráci,
 • faktúry za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, alebo prehľad faktúr za predchádzajúce zúčtovacie obdobie,
 • evidenciu počtu zamestnancov uvedenej spoločnosti,
 • cenníky, certifikáty, osvedčenia,...

 

Aké lehoty má MH SR pre vydanie substanoviska k mojej žiadosti?

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neukladá MH SR žiadne lehoty pre vydanie substanoviska vrámci procesu vedeného správnym orgánom, t.j. Ministerstvom vnútra SR.

Lehota pre vydanie záväzného stanoviska pre policajný útvar vyplýva z § 33 ods. 8 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie pobytu do 90 dní.

Snahou MH SR je posúdiť každú žiadosť objektívne, transparente a v čo najkratšom časovom horizonte.

 

Vaše námety na zlepšenie fungovania pobytovej agendy v gescii MH SR môžete adresovať na:

cudzinec@mhsr.sk.

 

 

Verzia pre tlač TU

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk