Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice (01I02-26-V05) - uzatvorená 31.10.2023

UPOZORNENIE pre žiadateľov k výzve s kódom 01I02-26-V05:

Vzhľadom na technické obmedzenie ISPO nie je možné zadať hodnotu merateľného ukazovateľa vo formulári žiadosti s presnosťou na desatinné miesta.

Ako postupovať pri zadávaní hodnoty merateľného ukazovateľa žiadosti?

  • vo formulári žiadosti v ISPO zadajte hodnotu merateľného ukazovateľa na úrovni celého čísla a zároveň
  • v prílohe č. 1 žiadosti – Doplňujúce údaje zadajte celú správnu hodnotu merateľného ukazovateľa s presnosťou na desatinné miesta nasledovne:
    • v prípade projektov typu B: v časti 4 - Popis existujúcej BPS - východiskový stav , v kolónke „Hodnota Pinš - celkový inštalovaný výkon v MW pred realizáciou projektu“  v prípade merateľného ukazovateľa „Transformovaný inštalovaný výkon v MW“ , resp.
    • v prípade projektov typu A: v časti 5 - Popis modernizovanej BPS / biometánovej stanice - stav po realizácii projektu, v kolónke „Celkový inštalovaný výkon v MW - po realizácii projektu“  v prípade merateľného ukazovateľa „Modernizovaný inštalovaný výkon v MW“.

Zároveň v danej kolónke uveďte dôvod rozdielu medzi hodnotou merateľného ukazovateľa vo formulári žiadosti a v prílohe č. 1 žiadosti nasledovne: „Dôvod nesúladu medzi hodnotou uvedenou vo formulári žiadosti a v tejto prílohe: Nemožnosť zadať údaje vo formulári žiadosti na úrovni desatinných miest“.

UPOZORNENIE:

Hodnota príslušného merateľného ukazovateľa žiadosti vstupuje do kritérií hodnotenia žiadosti, a tým pádom priamo ovplyvňuje umiestnenie žiadosti v poradí medzi ostatnými žiadosťami predloženými v rámci príslušnej výzvy. Preto v žiadnom prípade nezaokrúhľujte hodnotu merateľného ukazovateľa na celé číslo.

 

Informačný seminár - 19.9.2023, 9:30 - pozvánka (PDF 573 kB)

Prezentácie, informačný seminár, 19.9.2023 (ZIP 1,91 MB)

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 17. augusta 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré dosiahli vo výrobe elektriny koeficient využitia (kapacitný faktor) na úrovni minimálne 20% za kalendárny rok 2022 alebo za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 (vzorec výpočtu koeficientu využitia je uvedený vo výzve).

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Výška podpory na jeden projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice je maximálne 1 mil. EUR.

Výška podpory na jeden projekt transformácie existujúcej bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán je maximálne 1,5 mil. EUR.

Alokácia výzvy je 26 331 000 EUR, z toho 9 331 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu a 17 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia vyrábajúce biometán.

Dátum uzatvorenia výzvy: 31. október 2023

 

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok    9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok         9:00 – 11:00

Streda         12:00 – 15:00

Štvrtok        9:00 – 11:00

 

Výzva s kódom 01I02-26-V05 (PDF 1 MB)

Príloha č.1 – Záväzné formuláre povinných príloh žiadosti (ZIP 288 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 997 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 517 kB)

Príloha č. 4 – Kritériá zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ (PDF 590 kB)

 

 Výzva + všetky prílohy (ZIP 3,19 MB)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I02-26-V05

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I02-26-V05 (PDF 808 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk