Komponent 9 – Výzva zameraná na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení (kód výzvy 09I05-03-V03) - výzva uzatvorená 15. 4. 2024

Informácia pre žiadateľov

POZOR ZMENA PRIHLASOVACIEHO LINKU. Na seminár sa prihlasujte pomocou linku v aktualizovanej pozvánke.

Dňa 1.12.2023 o 9:00 sa uskutoční online informačný seminár. Viac informácií v pozvánke.

Informačný seminár, 1.12.2023, 9:00 - pozvánka - aktualizácia (PDF 414 kB)

 

Úrad vlády SR ako vykonávateľ v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 23. októbra 2023 výzvu zameranú na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení. Sprostredkovateľom v rámci výzvy, ktorý bude zabezpečovať jej implementáciu, je Ministerstvo hospodárstva SR.

Cieľom výzvy je podpora prechodu na digitálne hospodárstvo v témach, ktoré sú očakávanými aj v tematických prioritách programu Horizont Európa.

Výzva je zameraná na podporu inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych digitálnych technológií a riešení v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

  • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
  • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia)
  • vznikajúce umožňujúce/podporné technológie
  • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
  • umelá inteligencia a robotika
  • pokročilá výpočtová technika.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré zároveň spĺňajú podmienku, že ich projekt v kroku „short proposal (EIC Accelerator Step 1)“ bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator programu Horizont Európa a získal odporučenie predložiť „full proposal (EIC Accelerator Step 2)“ (t. j. v rámci záverečného výsledku hodnotenia (Evaluation Results/Evaluation Summary Report) získal stanovisko „go“).

Oprávnenými partnermi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka a/alebo právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a) až d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, za podmienky, že vykonávajú v rámci projektu výlučne nehospodársku činnosť.

Alokácia výzvy je 45 320 000 eur, z toho:

zdroj Plán obnovy a odolnosti SR: 41 200 000 eur

zdroj Plán obnovy a odolnosti SR - prostriedky na úhradu DPH: 4 120 000 eur

Výzva bude uzavretá dňa 15. apríla 2024.

Posudzovanie žiadostí prebieha systémom hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného predkladania žiadostí nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia.

Termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

15. 3. 2024

15. 4. 2024

 

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                  9:00 – 11:00

Streda                 12:00 – 15:00

Štvrtok                 9:00 – 11:00

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Zmluva o partnerstve pre výzvu s kódom 09I05-03-V03

 

Bližšie informácie k výzve, ako aj jej samotné znenie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR:   

https://vaia.gov.sk/sk/2023/10/23/podpora-vyvoja-inovativnych-digitalnych-rieseni/

Upozornenie pre žiadateľov

V rámci dokumentácie výzvy zameranej na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie boli za účelom odstránenia zrejmých nesprávností, ktoré vznikli počas jej prípravy vykonané nasledovné úpravy:

1)      Záväzný formulár prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Prílohy žiadosti, bol nahradený záväzným formulárom prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje v znení opravy, pričom v opravenom formulári bolo v hárku s názvom B. Personálna matica, v riadkoch nachádzajúcich sa v rámci stĺpca s názvom „Odmena za práce vykonané mimo pracovného pomeru bez povinných odvodov zamestnávateľa (EUR/hodina) stanovená pre projekt“ odstránené omylom umiestnené roletové menu platné pre riadky nachádzajúce sa v rámci stĺpca s názvom „Typ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“. Rovnaká úprava bola vykonaná aj v anglickej mutácii uvedeného záväzného formuláru prílohy č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje, ktorý nahrádza záväzný formulár EN príloha č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Doplňujúce údaje v znení opravy.

2)      Záväzný formulár prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Prílohy žiadosti, bol nahradený záväzným formulárom prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu v znení opravy, pričom v rámci upraveného formuláru bol upravený formát písma pre text, ktorý je v zmysle podmienok stanovených vo výzve povinný vypracovať žiadateľ. Rovnaká úprava bola vykonaná aj v anglickej mutácii uvedeného záväzného formuláru prílohy č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu, ktorý nahrádza záväzný formulár EN príloha č. 1 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu – Opis projektu v znení opravy.

Od dátumu nadobudnutia účinnosti predmetnej úpravy, t. j. od dátumu jej zverejnenia sú žiadatelia povinní vypracovávať prílohy č. 1 a č. 2 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na opravených formulároch. Predmetné záväzné formuláre v znení opravy sú zverejnené v rámci kompletnej dokumentácie príslušnej výzvy na webovom sídle Úradu vlády SR.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk