Komponent 9 – Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v znení zmeny č. 2 (kód výzvy 09I01-03-V01) - výzva uzatvorená 31.3.2024

Informácia pre žiadateľov

Dňa 22.03.2023 sa bude k predmetnej výzve konať online informačný seminár. Pozvánka na seminár bude oprávneným žiadateľom zasielaná mailovou formou.

Úrad vlády SR ako vykonávateľ v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 8. marca 2023 výzvu na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Sprostredkovateľom v rámci výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR.

Cieľom a účelom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výzva prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré sa presadili v európskej konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve programu Horizont Európa neboli zo strany EIC podporené.

Oprávnenými žiadateľmi sú výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Projekty v rámci tejto výzvy môžu byť realizované na území Slovenskej republiky.

Maximálna výška podpory je 2,5 mil. EUR na jeden projekt.

Alokácia výzvy: 9 900 000 EUR

Dátum uzatvorenia výzvy: 31. marca 2024 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok             9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Utorok                 9:00 – 11:00

Streda                 12:00 – 15:00

Štvrtok                9:00 – 11:00

Zmena č. 1

Dňa 12. 6. 2023 Úrad vlády SR zverejnil zmenu č. 1 výzvy zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji. Zmenou č. 1 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza pôvodné znenie výzvy (prílohy výzvy nie sú zmenou výzvy dotknuté). Predmetom zmeny č. 1 výzvy je výhradne úprava v časti D. výzvy - Informácie pre žiadateľa týkajúca sa upozornia žiadateľov ohľadom uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov.

 

Zmena č. 2

Dňa 20.10.2023 Úrad vlády SR zverejnil zmenu č. 2 výzvy zameranej na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Zmenou č. 2 výzvy sa v plnom rozsahu nahrádza výzva v znení zmeny č. 1 (prílohy výzvy nie sú zmenou výzvy dotknuté).

Predmetom zmeny č. 2 výzvy je predovšetkým jej úprava v nadväznosti na rozšírenie oprávneného územia vo výzve na celé územie SR a z toho vyplývajúca úprava názvu výzvy, ako aj predĺženie termínu jej uzavretia z pôvodného dátumu 31.12.2023 na 31.3.2024.

 

Upozornenie pre žiadateľov

Vzhľadom na to, že v dôsledku nepredvídateľných okolností už platforma EIC AI nie je dostupná pre žiadateľov, ktorí získali známku excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Accelerator, uvedení žiadatelia nie sú povinní predložiť prílohu č. 1 žiadosti - Zapečatený návrh (Sealed Proposal) alebo Biznis plán, ani prílohu č. 3 žiadosti - Hodnotiaca správa (Evaluation Summary Report). Dané opatrenie sa týka dotknutých príloh v plnom rozsahu, a to tak, ako boli definované v rámci prílohy č. 2 výzvy – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti, t. j. v rámci prílohy č. 1 žiadosti nie je žiadateľ povinný predložiť dokument Biznis plánu, ktorý bol predložený v rámci nástroja EIC Accelerator, ani snímku obrazovky vo formáte JPG, PNG, GIF, alebo PDF, z ktorej sú zrejmé termíny predloženia návrhu (Submission date) a vyhodnotenia návrhu (Response date) a výsledku hodnotenia návrhu (NO GO). Uvedeným opatrením nie je dotknuté právo žiadateľov dané prílohy predložiť, ak nimi v čase predkladania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu disponujú. Do vyriešenia technických problémov budú uvedené prílohy pre účely posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zabezpečené priamo zo strany vykonávateľa v spolupráci Európskou komisiou a národným kontaktným bodom pre EIC.

Pre žiadateľov, ktorí získali známku excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Transition nie je vyššie uvedené upozornenie relevantné.

 

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 09I01-03-V01

 

Bližšie informácie k výzve, ako aj jej samotné znenie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR:  https://vaia.gov.sk/sk/2023/03/08/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-prostriedkov-mechanizmu-zamerana-na-podporu-projektov-ktorym-bola-udelena-znamka-excelentnosti-za-kvalitu-seal-of-excellence/ 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk