Dokumenty na stiahnutie

Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:

 
V súvislosti s predkladaním uvedených formulárov, pri získavaní osobných údajov prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). (pdf, 206kB)

 

Povinný dizajn informačnej tabule (docx, 110kB) podľa § 22 ods. 18 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

 

Konsolidované znenie Metodického pokynu č. 2/2018 (pdf, 617kB) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 29. júna 2018 na vypracovanie nezávislého odborného posudku k predpokladu prijímateľa investičnej pomoci splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, k predpokladu naplnenia parametrov investičného zámeru a k vplyvu investičného zámeru na verejné financie v znení dodatku č. 1 podľa § 15 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk