Dokumenty na stiahnutie

Formuláre podávané žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:

 

Nakoľko 1. mája 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 39/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule, v zmysle § 1a vyhlášky žiadateľ o investičnú pomoc/prijímateľ investičnej pomoci po 1. máji 2020 predkladá:


V súvislosti s predkladaním uvedených formulárov, pri získavaní osobných údajov prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Povinný dizajn informačnej tabule podľa § 22 ods. 18 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

 

Pomôcky:

  • miera evidovanej nezamestnanosti sledovaná podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci vrátane rozdelenia okresov Slovenskej republiky do zón - tabuľka
  • násobky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej sledované podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci - tabuľka

 

Konsolidované znenie Metodického pokynu č. 2/2018 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 29. júna 2018 na vypracovanie nezávislého odborného posudku k predpokladu prijímateľa investičnej pomoci splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, k predpokladu naplnenia parametrov investičného zámeru a k vplyvu investičného zámeru na verejné financie v znení dodatku č. 1 podľa § 15 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk