Prehľad pomoci

Ministerstvo hospodárstva SR spolu s vládou SR intenzívne rieši pomoc s vysokými cenami energií pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľské subjekty na Slovensku

 

Pomoc pre podnikateľský sektor

 

 1. Všetky podniky (malé i veľké) a subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (napr. verejný sektor – samosprávy, občianske, športové, či kultúrne organizácie)

 

Schéma pomoci – tzv. 2.1

 

Vo veci kompenzácií dodatočných nákladov, ktoré vznikli podnikom v súvislosti s vysokými cenami elektriny a plynu MH SR pripravilo schému štátnej pomoci v  súlade s bodom 2.1 oznámenia Komisie: „Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine“. Dočasný krízový rámec stanovuje základné rámce pre poskytovanie pomoci pre podniky v rámci Európskej únie. Následne 1. decembra 2022 rezort ministerstva hospodárstva vyhlásil výzvu v zmysle schémy pomoci Dočasného krízového rámca Európskej komisie pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. O kompenzácie mohli požiadať podniky, ale i verejný sektor, ako sú samosprávy, domovy sociálnych služieb či občianske združenia. Žiadosť mohli podať veľké a energeticky náročné podniky, pričom vyhlásenie výzvy, spracovanie, ako i vyplatenie kompenzácií ministerstvo hospodárstva zrealizovalo do konca roku 2022.

 

Ministerstvo hospodárstva bude v pokračuje v tejto pomoci od januára 2023. Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh. V tomto roku tiež ministerstvo hospodárstva zdvojnásobuje limit na je jednu hospodársku jednotku. Vždy aktualizované informácie o kompenzáciách je možné nájsť tu: Dotácie na energie | Ministerstvo hospodárstva SR (mhsr.sk)

 

 

Schéma pomoci – tzv. 2.4 

 

Ministerstvo hospodárstva taktiež pripravuje i ďalšiu pomoc podľa Dočasného krízového rámca. Ide o schému pomoci v zmysle časti 2.4, ktorá bola zásadne zmenená Európskou komisiou v polovici novembra. Uvedenú schému rezort prepracoval v krátkom čase a ešte 23. decembra 2022 zaslal na notifikáciu Európskej komisii. Vďaka notifikovanej schéme tak na Slovensku máme k dispozícii ďalší nástroj na zmiernenie dopadov vysokých cien energií  na priemysel. Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohody so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami. Pri príprave uvedenej schémy ministerstvo požiadalo zamestnávateľské zväzy o spoluprácu.

 

 1. Pomoc pre malých odberateľov

Dňa 16. 1. 2023 bolo schválené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „návrh nariadenia“). Nariadenie vychádza z § 16a zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 433/2022 Z. z. a stanovuje stropy elektriny vo výške 199 eur/MWh a plynu vo výške 99 eur/MWh pre segment regulovaných tzv. malých odberateľov.

 

 1. Energeticky náročné podniky

V novembri 2022 Ministerstvo hospodárstva SR po schválení navýšenia rozpočtu pre rok 2022 a po rokovaní so zástupcami zamestnávateľov a podnikateľov vyhlásilo prvú výzvu vo výške 40 mil. eur na pomoc v boji s vysokými cenami energií pre energeticky náročné podniky. Celková alokovaná čiastka bola vyplatená spolu 138 firmám.

 

Schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 umožní ministerstvu hospodárstva pokračovať v kompenzáciách pre energeticky náročné firmy. O kompenzácie tak budú môcť opäť požiadať oprávnené energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom. Výzva bude štandardne zverejnená na prelome mesiacov marec/apríl 2023. V prípade energeticky náročných podnikov ide o kompenzácie položky obnoviteľných zdrojov energie v tarife za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá je obsiahnutá v koncovej cene elektriny. Pričom tarifa za prevádzkovanie systému je jednou z najvyšších položiek v koncovej cene elektrickej energie podnikov. Uvedené kompenzácie rezort hospodárstva poskytoval už v minulosti. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektriny v roku 2022, pričom o pomoc budú musieť firmy požiadať.

 

Súhrn pre podnikateľský sektor:

 • Malí odberatelia, ktorými sú odberatelia elektriny s odberom do 30 MWh/rok a odberatelia plynu s odberom do 100 MWh/rok, majú zabezpečené ceny dodávky elektriny maximálne vo výške 199 eur/MWh a ceny dodávky plynu maximálne vo výške 99 eur/MWh. 
 • Všetci ostatní odberatelia elektriny a plynu môžu požiadať o kompenzáciu zvýšených nákladov na nákup elektriny a plynu nad stanovenú úroveň ceny dodávky elektriny maximálne 199 eur/MWh a ceny dodávky plynu maximálne do 99 eur/MWh. 
 • Energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom. Výzva bude štandardne zverejnená na prelome mesiacov marec/apríl 2023.

Okrem toho Národná rada SR koncom novembra 2022 schválila zákon č. 433/2022 Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 8. decembra 2022. Tento zákon zaviedol inštitút krízovej regulácie pre prípad, ak dôjde k mimoriadnej situácii na trhu s tovarom a s ním súvisiacimi regulovanými činnosťami, ohrozeniu odberateľov vplyvom neúmerného nárastu cien tovarov alebo hrozia štátu značné hospodárske škody. 

 

 

Pomoc pre občanov

 

 • S cieľom zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov elektriny a plynu v domácnostiach vláda SR schválila všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike (uznesenie vlády SR č. 722/2022 a 723/2022), ako aj všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre domácnosti v Slovenskej republike (uznesenie vlády SR č. 760/2022), ktoré pripravil rezort hospodárstva.
 • Dňa 16. 1.2023 bolo schválené Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívny výkon kompenzácií dodávateľov plynu vzhľadom na potrebu poskytovania priebežnej kompenzácie dodávateľom plynu. Preto ustanoveniami tohto nariadenia vlády sa navrhujú spravovať aj plnenia poskytnuté na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva vydané na základe všeobecného hospodárskeho záujmu v oblasti zabezpečenia bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti.
 • Nariadením vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny mimo domácnosti, ako sú napr. zariadenia sociálnych služieb, zaradenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku a pod. sa zmierňuje dopad vysokých cien energií na tieto skupiny odberateľov. Nariadenie tiež zabraňuje nárastu taríf  (tarify za straty, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby) pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov elektriny, ktoré by mali nepriaznivý dopad na výšku koncovej ceny elektriny pre tieto subjekty. Nariadenie tiež stanovuje rámec pre zabezpečenie kompenzácie pre dotknuté subjekty v  súvislosti s opatreniami krízovej regulácie.
 • Limit nárastu ceny tepla pre regulovaný subjekt vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre rok 2022 vo výške 20 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty bol stanovený Nariadením vlády č.  464/2022  Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Toto nariadenie reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú v  sektore domácností a rieši aj podmienky poskytovania dotácie na pokrytie nákladov súvisiacich s ustanovením limitu nárastu ceny tepla, vrátane podmienok poskytovania dotácie pre regulovaný subjekt, ktorému ÚRSO až po 1. januári 2023 schváli maximálnu cenu tepla pre rok 2023 alebo schválenú maximálnu cenu tepla pre rok 2023 zmení.

Súhrn pre domácnosti:

 

Na základe uvedeného, domácnosti budú mať v roku 2023 zabezpečenú:

 • koncovú cenu elektriny na úrovni roku 2022
 • koncovú cenu plynu zvýšenú o 15 % voči roku 2022 
 • cenu tepla zvýšenú maximálne o 20 eur/MWh, maximálne vo výške 199 eur/MWh. 

Koncové ceny elektriny a plynu na úrovni cien pre domácnosti budú mať aj vybraní zraniteľní odberatelia : 

 • zariadenia sociálnych služieb zapísané do registra sociálnych služieb; zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; 
 • bytové domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie; 
 • bytové domy s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného nájomného bývania; skupina koncových odberateľov elektriny alebo plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca elektrinu alebo plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou.

MH SR pri príprave jednotlivých foriem pomoci intenzívne sleduje vývoj situácie na trhoch s cenami energií, spracováva pripomienky, ktoré priebežne dostáva a vecné podnety zapracováva.  Zároveň však môže konať iba v medziach zákona, pravidiel Európskej únie a Dočasného krízového rámca a v rámci možností schváleného štátneho rozpočtu. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk