08. 04. 2016

BEZPLATNÝ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Výzva je súčasťou Operačného programu Výskum a inovácie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Úzávierka prvého hodnotiacieho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016, každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho párneho kalendárneho mesiaca, t.j.
• 30. júna 2016,
• 31. augusta 2016,
• atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak poskytovateľ nerozhodne v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.


Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.

Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Vašu účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk najneskôr do pondelka 11. 4. 2016 do 12:00, nakoľko kapacita priestorov je obmedzená.


Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.opvai.sk.

Viac informácií získate na t.č. 02/58 248 343

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk