23. 03. 2023

Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu žiadať o kompenzácie vysokých cien energií

Cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví alebo náboženských spoločností, môžu odo dnes (23. marec 2023) žiadať o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu. Dnešným dňom je taktiež možné žiadať o kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu za mesiac február 2023 pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, ako i vybrané subjekty verejnej správy. Zároveň je naďalej možné podať žiadosť o kompenzácie vysokých cien energií za mesiac január 2023. Všetky informácie sú dostupné na webovom sídle ministerstva energodotacie.mhsr.sk. 

Podmienky výzvy  pre cirkevné subjekty zostávajú rovnaké ako v prípade výzvy pre vybrané subjekty verejnej správy. Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzvach, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 % oprávnených nákladov. Oprávneným obdobím je 1. január až 31. december 2023. Podmienkou je taktiež vlastný merač (plynomer alebo elektromer). 

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktorú žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu alebo elektriny vyjadrenú v eur/MWh. Uvedené zvýšenie ceny sa vypočítava ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 eur/MWh alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 eur/MWh. 

V prípade, ak je subjekt v prenájme, žiadosť o kompenzácie je oprávnený podať prenajímateľ/vlastník budovy a následne uplatniť kompenzáciu smerom k svojim nájomníkom.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk