10. 06. 2022

Ex post hodnotenie prijímaných regulácií prispeje k zjednodušeniu podnikania

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo a vláda schválila ďalšiu reformu, ktorá prispeje k zjednodušeniu podnikania a zamestnávania na Slovensku. Ide o tzv. ex post hodnotenie regulácií v podnikateľskom prostredí, teda systém pravidelného kontrolovania zákonov ministerstvami, ktoré ich majú na starosti. Takáto kontrola umožní z legislatívy vypustiť nezmyselné povinnosti a tiež opravovať nové nedomyslené regulácie. Rezort hospodárstva sa teraz dohodne s ostatnými ministerstvami aspoň na prvých 50 reguláciách, ktoré prejdú  do konca roka kontrolou a rezorty vyhodnotia či ich vôbec treba, nedajú sa zjednodušiť alebo upraviť tak, aby ich realizácia bola menej nákladná. 

Každoročne pribúda na európskej i národnej úrovni veľké množstvo regulácií, ktoré sú prijímané s určitými cieľmi. V čase ich prijatia sú však k dispozícií len obmedzené informácie ohľadom ich budúceho reálneho pôsobenia, ktoré vychádzajú z odhadov. Preto by mali byť regulácie po určitom čase ich pôsobenia v prostredí podrobené spätnému, tzv. ex post hodnoteniu, ktorého cieľom je posúdiť, či regulácie vyplývajúce z právnych predpisov alebo nelegislatívnych materiálov po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Hodnotiť by sa mal aj ich reálny vplyv a tiež skutočnosť, či sa nevyskytli iné, ďalšie vplyvy, ktoré predkladateľ nepredvídal. Na základe výsledku ex post hodnotenia je možné jednotlivé regulácie zachovať, alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušeniu tak, aby sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov. Zavedenie systému ex post hodnotenia odporúčala Slovensku  aj OECD. Je súčasťou Programového vyhlásenia vlády a aj Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

Aktuálne schválené ex post hodnotenie regulácií zavádza pravidelné hodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií v podnikateľskom prostredí. Pôjde o hĺbkové ex post hodnotenie a systematické ex post hodnotenie. Hĺbkové ex post hodnotenie urobí ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s orgánom verejnej moci, v ktorého kompetencii je hodnotená regulácia. Systematické ex post hodnotenie bude robiť gestor regulácie vypracovaním príloh jednotnej metodiky. Rovnako budú hodnotené aj regulácie, ktoré sú schválené ako poslanecký návrh zákona alebo ako poslanecký pozmeňujúci či doplňujúci návrh a zvyšujú náklady podnikateľského prostredia najmenej vo výške 10 000 eur alebo znižujú konkurencieschopnosť a produktivitu. Ďalej budú hodnotené regulácie, ktoré majú negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a boli obsahom neodstráneného rozporu so zástupcami zamestnávateľov a zároveň sú obsahom požiadavky na vykonanie ex post hodnotenia. Nemenej dôležitým je, že ex post hodnoteniu budú podliehať aj podnety, pri ktorých je možné predpokladať, že smerujú k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

V nadväznosti na Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa tiež pripravuje čiastočná úprava v súvislosti s budúcim zavedením inštitútu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom v Legislatívnych pravidlách vlády s účinnosťou od 31. decembra 2022 a ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou od 31. marca 2023.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk