29. 12. 2022

Jednoduchšia dostupnosť investičnej pomoci. Vláda uvoľnila podmienky na jej poskytnutie

Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila zmenu nariadenia vlády, ktorým sa od 15. januára 2023 ustanovujú miernejšie podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky.

„Návrh nariadenia reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú aj v našom podnikateľskom sektore. Jedným z negatívnych dôsledkov tejto krízy je, žiaľ, aj znížená schopnosť podnikateľov realizovať nové investície alebo zvýšená opatrnosť podnikateľov v oblasti nových investičných aktivít. Vzhľadom na akútnu potrebu hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky tento návrh dočasne zmierňuje niektoré vybrané podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií a uchádzačov, ktorí sa budú o investičnú pomoc uchádzať," uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.  

Zmenou nariadenia vlády sa znížila minimálna výška obstaraného dlhodobého majetku na polovicu alebo minimálny počet vytvorených nových pracovných miest pre projekty technologických centier a centier podnikových služieb. V novej úprave sa taktiež navrhuje dočasne upustiť od delenia investičných zámerov na zámery realizované v prioritnej oblasti priemyselnej výroby, technologických centier a centier podnikových služieb a zámery realizované v ostatných (neprioritných) oblastiach. Pri posudzovaní regionálneho prínosu investičného zámeru sa bude hľadieť na všetky zámery, akoby boli realizované v prioritnej oblasti.

Zmeny nastanú aj v posudzovaní miery nezamestnanosti v okrese realizácie investičného zámeru a s ním susediacich okresov, po novom pôjde o „podiel disponibilných uchádzačov“. Zaradenie okresu do zón podľa podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie sa bude posudzovať podľa hodnôt v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola doručená žiadosť o investičnú pomoc. 

Navrhovaná úprava vychádza vo veľkom rozsahu z posledných dvoch zmien nariadenia vlády, ktoré reagovali na situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk