07. 02. 2023

K dispozícii je ďalší nástroj pomoci pre verejný sektor v celkovej sume 5 miliónov eur zo zdrojov EÚ, zameraný je na sektor fotovoltiky

Obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC), orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, t. j. všetky subjekty verejného sektora môžu od dnešného dňa čerpať zdroje z prostriedkov EÚ na inštaláciu fotovoltických systémov. Celkový objem disponibilných zdrojov predstavuje čiastku 5 mil. eur a možnosť ťažiť z nej má časovú obmedzenosť do konca roku 2023 vzhľadom na končiace programové obdobie EÚ. Žiadosti o nenávratné finančné príspevky môžu subjekty podávať už od dnes, t. j. 7. februára, kedy Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlasuje tzv. otvorenú výzvu. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvorí 28. februára 2023 a po ňom sa otvoria ďalšie kolá, ktoré budú trvať až do vyčerpania celej alokácie. Podporiť možno projekty z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Možnosť reagovať na výzvu a požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov majú aj subjekty verejného sektora už od dnes, t. j. 7. februára, kedy SIEA v spolupráci s MH SR a MŽP SR vyhlásila príslušnú výzvu. Obsahové zameranie výzvy predstavuje oblasť výstavby fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Subjekty môžu vyrobenou elektrinou pokryť svoju vlastnú spotrebu, pričom inštaláciu fotovoltických systémov musia zrealizovať do konca roku 2023, do kedy aj časovo trvá výzva. „Je to príležitosť zrealizovať projekty, ktoré umožnia dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť,“ uviedol na margo vyhlásenej výzvy minister hospodárstva Karel Hirman.

Prvé hodnotiace kolo predložených žiadostí uplynie v závere februára 2023. Možnosť uchádzať sa o ďalšie zdroje v nasledujúcich kolách tejto otvorenej výzvy, predpokladaných na mesačnej báze, závisí od zostávajúcich zdrojov, resp. od úplného vyčerpania celej alokácie v objeme 5 mil. eur. Časová platnosť výzvy vychádza z končiaceho programového obdobia EÚ a s ním spätého Operačného programu „Kvalita životného prostredia“. Možnosť finančnej podpory vo výške 95 % oprávnených nákladov sa vzťahuje na obce, mestá, VÚC a rôzne verejnoprávne inštitúcie a podpora na úrovni 100 % oprávnených nákladov platí zase pre subjekty ústrednej štátnej správy. Minimálna výška žiadaného príspevku nie je stanovená, maximálna výška predstavuje čiastku 750 000 eur.

Špecifickými podmienkami výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Vyrobená elektrina sa nesmie využívať na hospodárske účely iných subjektov. Pritom maximálne 20 % celkového ročného objemu vyrobenej elektriny môže byť dodávaných do distribučnej sústavy, zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa. Ďalšie informácie k výzve a podmienkam jej čerpania sú k dispozícii na webovom sídle SIEA, tu:

https://www.siea.sk/na-podporu-vyuzitia-fotovoltickych-systemov-vo-verejnom-sektore-je-z-europskych-zdrojov-k-dispozicii-5-milionov-e/.

Vzhľadom na náročnú situáciu v oblasti energií na domácej i globálnej úrovni je mimoriadne pozitívne, že nové programové obdobie EÚ a Operačný program „Slovensko“ počítajú s pokračujúcou podporou fotovoltických systémov vrátane tzv. zelených riešení. Je preto potešiteľné, že aj po roku 2023 možno predpokladať finančnú pomoc zameranú na túto oblasť.

 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk