26. 05. 2017

Ľahší prístup k financovaniu projektov z operačného programu Výskum a inovácie

 

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo s desiatimi lízingovými spoločnosťami zmluvy, ktoré majú uľahčiť prístup k úverom a k zdrojom z operačného programu Výskum a inovácie.

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) v snahe pokračovať v nastavenej spolupráci pri poskytovaní spolufinancovania súvisiaceho s realizáciou projektov počas programového obdobia 2007 – 2013 zavŕšilo v apríli proces rokovaní o spolupráci s lízingovými spoločnosťami v súvislosti so zabezpečením financovania projektov úspešných žiadateľov o podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OP VaI v gescii MH SR. Výsledkom týchto rokovaní je uzatvorenie zmlúv o spolupráci a spoločnom postupe medzi desiatimi lízingovými spoločnosťami a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, ktoré majú uľahčiť prístup žiadateľov, prijímateľov a partnerov k úverom a k zdrojom alokovaným v rámci OP VaI v gescii MH SR.

 

Zoznam lízingových spoločností, s ktorými má MH SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe, nájdete na webovom sídle OP VaI.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk