17. 07. 2020

Lepšia regulácia? Slovensko je podľa OECD na dobrej ceste

Slovensko je v oblasti lepšej regulácie na dobrej ceste. Potrebujeme však ďalšie aktivity na zlepšenie procesov na národnej i regionálnej úrovni. Vyplýva to zo záverov Analýzy hodnotenia regulačnej politiky SR, ktorú vypracovala v priebehu uplynulých dvoch rokov Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v spolupráci s rezortom hospodárstva a inštitúciami z oblasti regulačnej politiky. Analýza bola prezentovaná cez videokonferenciu. OECD vydala celkovo 37 odporúčaní na zlepšenie. 

Slovensko podľa OECD urobilo pokrok v oblasti regulačnej politiky aj zavedením novej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Ide napríklad povinnosť vykonávať konzultácie s podnikateľskými subjektami v skorých štádiách konzultácií, vďaka čomu sa SR umiestnila pomerne vysoko v hodnotení indikátorov regulačnej politiky v porovnaní s inými krajinami. OECD vyzdvihuje predovšetkým existenciu analytických jednotiek na väčšine ministerstiev, ktoré sú príkladom dobrej praxe pre okolité krajiny. Pozitívne je vnímaná aj vypracovaná metodika pre ex post hodnotenie existujúcich regulácií a pilotné projekty jej testovania v praxi. Tieto majú zabezpečiť, aby sa všetka legislatíva v SR po určitej dobe jej účinnosti v praxi vyhodnocovala - teda či je efektívna a či plní v prostredí svoj účel. 

Odporúčania OECD smerujú do ex post hodnotenia, procesu negociácií v EÚ, oblasti inšpekcií a vymáhania regulácií, ako aj do inovatívnych prístupov pri tvorbe regulácií. Podľa organizácie je nevyhnutné lepšie zapojenie analytických jednotiek na jednotlivých ministerstvách, ako aj širšie zapojenie ďalších skupín do konzultácií. Rezort hospodárstva vníma odporúčania OECD pozitívne a bude ich implementovať postupne v rámci rozbehnutých aktivít. Ako jednu z priorít pripravuje MH SR zavedenie princípu „one in - one out“ od 1. januára 2021 a „one in - two out“ o rok neskôr. Štátny tajomník MH SR Ján Oravec ocenil spoluprácu s Úradom podpredsedu vlády pre legislatívu pod vedením Štefana Holého. „Spoločne sa budeme usilovať o presadenie takých zmien v procese schvaľovania legislatívy, ktoré zvýšia jej kvalitu a zároveň prispejú k vyššej konkurencieschopnosti Slovenska,“ uviedol Oravec. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk