31. 05. 2022

MH SR odmieta zavádzajúce tvrdenia ministra Budaja o rieke Slaná

Rudné bane ako i Ministerstvo hospodárstva (MH) SR  sú od začiatku situácie na rieke Slaná plne nápomocné pri hľadaní riešení a odmietajú obvinenia ministra životného prostredia Jána Budaja z nečinnosti. Štátny podnik Rudné bane nie je pôvodcom a nenesie zodpovednosť za znečistenie rieky Slaná, ktorú spôsobili silne mineralizované vody vytekajúce zo starej železorudnej bane.

Uvedené skonštatoval po šetrení i Inšpektorát  životného prostredia Košice v liste z 22. apríla 2022. Posledným prevádzkovateľom bane v Nižnej Slanej bola spoločnosť Siderit s.r.o., ktorá je momentálne v konkurze. Rudné bane nikdy na tomto ložisku železných rúd nevykonávali ťažbu a ide o záťaž spôsobenú nedostatočnými zásahmi počas minulých období. „V tejto chvíli vieme povedať, že firma, ktorá v bani naposledy ťažila a bývalé vedenia Rudných baní konali na základe nesprávnych podkladov a situáciu podcenili. Bohužiaľ, výsledkom je aktuálny stav, ktorý ale verím, že sa nám v spolupráci so všetkých zainteresovanými podarí čo najskôr vyriešiť,“ zdôraznil riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan. Rudné bane podali pre vzniknutú situáciu trestné oznámenie v polovici apríla. Vzhľadom na zistené skutočnosti existuje totiž podozrenie, že v súvislosti so situáciou v bani v Nižnej Slanej došlo k zanedbaniu povinností. „Chceme, aby sa riadne prešetrilo, kto čo zanedbal a prečo sa nikto nevenoval tomuto problému, ktorý v podzemí vznikal viac ako 10 rokov,“ zdôraznil.

Rudné bane napriek tomu vzniknutú situáciu od začiatku monitorovali a riešili v intenzívnej súčinnosti s Okresným úradom v Rožňave, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Ministerstvom životného prostredia SR. Od vzniku problému na rieke Slaná Rudné bane, š. p., urobili množstvo krokov zameraných na identifikáciu podstaty problému a za účelom navrhnutia efektívnych opatrení, ktorých cieľom je riešenie vzniknutej situácie (chemické analýzy vôd, analýzy mocenského skupenstva železa vo vodách, analýzy ekotoxicity vôd, karotážne merania, kamerové záznamy z banských diel, laboratórne skúšky čistenia vôd, georeferencovanie a digitalizácia banských máp, získanie projekčnej dokumentácie banských objektov a archívnych údajov o vodnom režime na ložisku a i.)

Rezort hospodárstva ako zriaďovateľ Rudných baní taktiež vytvoril pracovnú skupinu. Tá iniciovala prijatie uznesenia vlády, ktoré predkladalo na rokovanie MŽP SR. Právoplatnosť nadobudlo 9.5. 2022 a na jeho základe boli z rozpočtu uvoľnené finančné prostriedky vo výške 200 000 eur na realizáciu opatrení na zníženie natekania nekontaminovaných banských vôd do hlbších obzorov bane. MH SR zároveň poverilo Rudné bane zabezpečením týchto prác a štátny podnik postupoval bezodkladne v zmysle predpisov. Zaslali oznámenie na Úrad verejného obstarávania o priamom rokovacom konaní s Hlavnou banskou záchrannou stanicou o. z., s ktorou uzavreli zmluvu o dielo, pričom predpokladaná doba realizácie opatrení je do 15 dní od uzatvorenia zmluvy.

Ak táto akcia bude úspešná je predpoklad, že výtok silne mineralizovaných vôd z hlbších častí bane by sa mal znížiť až o cca 80%, čo sa jednoznačne prejaví aj na situácii na rieke Slaná. Následne bude potrebné prijať ďalšie kroky, aby sa vyriešilo aj vytekanie zvyšnej  znečistenej vody. Pre tento účel bude potrebné vysporiadať práva vlastníkov pozemkov a objektov po bývalom banskom závode Siderit s.r.o. Nižná Slaná.

S cieľom urýchlenia realizácie opatrení by bolo jednoznačne účelné vyhlásiť mimoriadne zhoršenie kvality vôd v zmysle § 41 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, nakoľko ide o neovládateľný únik znečisťujúcich látok obsiahnutých v podzemných vodách. „Predstavitelia rezortu hospodárstva opakovane apelovali na to, aby na rieke bol vyhlásený mimoriadny stav, čo by zjednodušilo niektoré postupy a mohlo sa rýchlejšie pristúpiť k prácam, ktoré výrazne prispejú k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd z bane,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. MŽP SR až v tlačovej správe zo 17. mája 2022 informovalo, že sa písomne obrátilo na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav. Riaditeľ Rudných baní P. Žitňan v tejto súvislosti pripomína, že „MŽP SR na oznámenie Rudných baní o existencii enviromentálnej záťaže v podobe vytekajúcich vôd z bane v Nižnej Slanej reagovalo vyjadrením, že v tomto prípade nejde o environmentálnu zátaž.“

Celá situácia je podľa MH SR dôsledkom dlhoročného hrubého zanedbávania problematiky starých banských prevádzok a ich možných vplyvov na životné prostredie a podobné problémy, či už s banskými vodami, starými banskými dielami alebo odkaliskami môžu nastať aj v iných lokalitách, ak sa táto problematika nezačne intenzívnejšie riešiť. „Je nevyhnutné zmeniť legislatívu tak, aby banské spoločnosti ešte počas svojej prevádzky boli povinné vytvárať po vzore iných štátov účelovú finančnú rezervu, ktorá by bola viazaná a mohla by byť využitá iba na ukončenie banskej činnosti,“ zdôrazňuje P. Žitňan.

Na riešenie situácie aká vznikla na rieke Slaná a zabezpečenie financovania pritom myslí aj platný zákon o Environmentálnom fonde (§ 4 ods. 1 písmeno q), podľa ktorého prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu. Tento fond je v správe MŽP SR, ktoré po upozornení MH SR využitie týchto zdrojov odmietlo. Podľa údajov Hlavného banského úradu pritom za posledných 10 rokov odviedli banské spoločnosti do Envirofondu približne 35 miliónov eur. „Z nich za rovnaké obdobie však Envirofond nevyčlenil na odstraňovanie následkov po banskej činnosti ani cent,“ upozornil štátny tajomník K. Galek.

Na záver by sme radi pripomenuli, že MH SR, rovnako ako štátny podnik Rudné bane nemajú legislatívne právomoci na niektoré kroky, ani nedisponujú rozpočtom na tento účel. MŽP SR bolo o týchto skutočnostiach počas celého obdobia plne informované. Situácia na rieke Slanej je komplexný odborno-technicky problém a riešenie je možné dosiahnuť konštruktívnym prístupom a spoluprácou odborníkov združených tak pod ministerstvom hospodárstva, ako i v pôsobnosti rezortu životného prostredia.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk