12. 02. 2018

MH SR podporí inteligentné inovácie v priemysle 30 miliónmi eur

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Kompletné znenie výzvy, vrátane dokumentácie, je zverejnené na www.opvai.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Výskum a inovácie zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle. V rámci nej prerozdelí 30 miliónov eur. Maximálna výška príspevku, ktorú bude možné získať na jeden projekt, sú dva milióny eur. Minimálna výška podpory je stanovená na 100-tisíc eur. Cieľom výzvy je podporiť rozvoj inteligentných inovácií v mikro, malých, stredných a veľkých podnikoch. V rámci výzvy získa podporu zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. O podporu sa môžu uchádzať projekty v rámci celej SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Žiadatelia môžu v rámci výzvy investovať do nákupu dlhodobého majetku, ktorým budú zavádzať jeden alebo viaceré prvky inteligentných riešení v rámci existujúcej prevádzky podniku alebo jeho funkčného celku. Jednotlivé prvky inteligentných riešení je možné nájsť  v dokumente výzvy. Každý projekt musí preukázať zameranie na niektorú z produktových línií v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie:

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
  • Priemysel pre 21. storočie, 
  • Zdravé potraviny a životné prostredie.    

Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, od ktorých vzniku ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň majú ku dňu predloženia žiadosti v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením žiadosti a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

Žiadosti sa budú hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl, pričom uzávierky prvých dvoch  hodnotiacich kôl sú naplánované na 30. apríla a 31. júla 2018. Uzávierky prípadných ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, teda k jej uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

S cieľom znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je aj táto výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti, vrátane príloh, je možné predkladať plne elektronicky a výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. Žiadateľ už nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Výzva svojím zameraním na podporu inteligentných inovácií v priemysle prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Výskum a inovácie 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, prostredníctvom ktorého sa má, okrem iného, dosiahnuť aj zvýšenie miery konkurencieschopnosti podnikov.

Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásenej výzvy môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk v časti Výzvy/Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.  

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk