15. 12. 2017

MH SR podporí sumou viac ako 160 miliónov eur výskum a vývoj v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 15. decembra 2017 tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zamerané sú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Podporu môžu získať projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.  

Cieľom vyhlásených výziev je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. V rámci výziev môžu získať podporu malé, stredné aj veľké podniky, pričom na projektoch sa môžu podieľať aj výskumné organizácie. Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.

Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť, v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie,

 • Priemysel pre 21. storočie, 

 • Zdravé potraviny a životné prostredie.  

  V tejto súvislosti platí podmienka, že každý podporený projekt musí preukázať zameranie
  na niektorú z produktových línií stanovených v príslušnej doméne, ako aj väzbu na hlavné odvetvia, ktorými je charakterizovaná príslušná doména.

  Na výzvy je vyčlenených spolu 164 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Minimálna výška príspevku je pri všetkých troch výzvach 200-tisíc eur, maximálna výška príspevku je pre každú výzvu iná, a to v rozmedzí od 2 do 4 miliónov eur.

  Hodnotenie žiadostí sa uskutoční v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého kola sú naplánované na 16. apríla, resp. 29. júna 2018. Uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Všetky tri výzvy sú vyhlásené ako otvorené, teda k ich uzavretiu dôjde až po vyčerpaní prostriedkov, prípadne na základe rozhodnutia poskytovateľa.

  Aby sa znížila administratívna záťaž žiadateľov, bude aj táto výzva k dispozícii v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. V súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ už žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými úradmi, ktoré si poskytovateľ môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ako napr. test úplnosti projektu, ktorý má pomôcť žiadateľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

  Všetky potrebné informácie ohľadom vyhlásených výziev môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.   

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk