03. 08. 2016

MH SR vyhlásilo novú výzvu na podporu inovácií a technologického transferu

Cieľ zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. V rámci výzvy môžu získať podporu malé, stredné aj veľké podniky. Medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku (nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku (nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.) za účelom inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu, s možným doplnením o organizačnú inováciu.
Financovanie projektov bude formou refundácie, predfinancovania, alebo kombináciou týchto spôsobov. Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. Výzva sa uzavrie až po ich vyčerpaní. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom sídle operačného programu. Znenie výzvy a všetky prílohy potrebné na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, sú zverejnené na webovom sídle http://www.opvai.sk/. 
Požiadavky stanovené vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalším podmienkam poskytnutia finančného príspevku sú uvedené v samotnej výzve. Viac informácií môžu záujemcovia získať na webovom sídle  http://www.opvai.sk/, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.
OK MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk