15. 12. 2017

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom uplatňovania nariadenia REACH

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Zameriava sa na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom uplatňovania nariadenia REACH. Kompletné znenie výzvy vrátane dokumentácie je zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.

Nariadenie Európskej únie REACH bolo prijaté s cieľom zlepšenia ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu predstavovať chemické látky nielen v priemyselných procesoch, ale aj v každodennom živote.

Cieľom vyhlásenej výzvy operačného programu Výskum a inovácie je podporiť podniky v registrácii látok podľa nariadenia REACH a prispieť tak k napĺňaniu jeho cieľov, pričom pod registráciou sa rozumie realizácia minimálne jednej z nasledovných činností: 

  1. schválenie a vydanie registračného práva hlavnému registrujúcemu,

  2. získanie „letter of access“ a teda povolenia na výrobu, resp. dovážanie už registrovanej látky pre spoluregistrujúci subjekt.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro-, malé a stredné podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 36 mesiacov a zároveň majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu minimálne po dobu 24 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia žiadosti.

V rámci výzvy môžu byť podporené projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. K dispozícii sú prostriedky vo výške 2 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200-tisíc eur, minimálna výška je 10-tisíc eur. Žiadosti je možné predkladať do uzavretia výzvy, pričom predkladanie nie je obmedzené termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. 

V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov, bude aj táto výzva v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane príloh je možné predkladať plne elektronicky a výrazne sa zjednodušilo aj predkladanie jednotlivých príloh. V súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ už žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými úradmi, ktoré si poskytovať môže overiť vo verejne dostupných registroch. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ako napr. test úplnosti projektu, ktorý ma pomôcť žiadateľom minimalizovať formálne nedostatky projektu.

Viac informácií ohľadom oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov ako aj ďalších podmienok poskytnutia príspevku môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk v časti Výzvy / Ministerstvo hospodárstva SR ako SO pre OP VaI a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.  

Operačný program Výskum a inovácie v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR je zameraný na podporu inovácií, výskumných a vývojových aktivít v podnikoch, ako aj na komplexnú podporu mikro-, malých a stredných podnikov. Jeho cieľom je vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a zvýšenie efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ktorý predstavuje základný predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.  

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk