09. 09. 2019

Ministerstvo hospodárstva pokračuje v podpore projektov Smart City

Rezort hospodárstva vyčlenil viac ako 1 milión eur na podporu Smart City projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v slovenských mestách. Ide o dotáciu na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. MH SR tak nadväzuje na minuloročnú priamu podporu, v rámci ktorej bolo prerozdelených takmer 500-tisíc eur. Žiadosti je možné predkladať do 4. októbra 2019.

Generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová zdôraznila, že Ministerstvo hospodárstva SR sa aj na základe minuloročného záujmu zo strany podnikov a samosprávy rozhodlo pokračovať v podpore projektov inteligentných miest aj v roku 2019.  Zároveň pripomenula, že v prípade pilotnej výzvy išlo o prvý podporný mechanizmus pre smart city riešenia priamo zo štátneho rozpočtu. „Firmy prichádzali so zmysluplnými projektmi a riešeniami, ktoré môžu pomôcť mestám a predovšetkým obyvateľom zlepšiť kvalitu života. Verím, že rovnako efektívne využijú aj ďalšiu ponúknutú príležitosť," doplnila M. Letašiová.

Predmetom aktuálnej schémy je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie jej výsledkov do praxe. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci prvej fázy je 20 000 eur. Druhá fáza je zameraná na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií do praxe. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci druhej fázy je 150 000 eur.

V rámci pilotnej výzvy vyhlásenej v roku 2018 MH SR podporilo 10 projektov inovatívnych malých a stredných firiem v rôznych oblastiach aplikácie technológií za účelom zlepšenia života v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Poprad, Hlohovec, Banská Štiavnica, Dolný Kubín a Senec. Ich realizáciu MH SR podporilo sumou  takmer 500-tisíc eur a mali by byť realizované do marca 2020. Projekty pomôžu nielen v precíznejšom a zodpovednejšom postupe k celoplošným riešeniam, ale môžu motivovať aj ďalších obyvateľov a kľúčových reprezentantov miest. Rozdielom v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory MSP, je uplatnenie prvku spolupráce medzi podnikom a mestom. Práve týmto spojením, ktoré je založené na vzájomnom konsenze, sa rezort snaží o efektívne využitie verejných zdrojov - podporuje nápad, resp. proces zrodu myšlienky, až po jeho reálne uplatnenie v praxi.

Najneskorší termín na predkladanie žiadostí je 4.október 2019. Viac informácií nájdete na adrese https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2019, v sekcii „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách".

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk