14. 09. 2017

Ministerstvo hospodárstva SR poskytne podnikateľom v Bratislavskom samosprávnom kraji 270-tisíc € na vykonanie energetických auditov

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji.

Energetické audity sú len prvým, ale v každom prípade prínosným krokom k úsporám energie. Umožňujú podnikateľom získať informácie, ako a do akej miery sú schopní ušetriť energiu a vďaka tomu aj náklady. Podľa toho sa budú môcť rozhodnúť, aké opatrenia sa im oplatí realizovať. „Cieľom tejto výzvy financovanej zo štátneho rozpočtu je znížiť energetickú náročnosť podnikov v Bratislavskom samosprávnom kraji, pre ktoré sú európske prostriedky v tejto oblasti nedostupné. V priebehu niekoľkých týždňov budú vyhlásené výzvy aj pre projekty v ostatných regiónoch. Podniky sa budú môcť uchádzať o podporu z európskych fondov zameranú na realizáciu úsporných opatrení vyplývajúcich z auditov,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga.

V rámci výzvy pre podniky v BSK sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270 000 €. Podnikatelia môžu získať podporu až 85 % z celkových oprávnených výdavkov na audit, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10 000 €. Audity je možné realizovať do 31. januára 2018.  Žiadosti je možné podať do 31. októbra 2017.

Energetické audity, podporené dotáciou, môžu v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti vypracovávať iba odborne spôsobilé osoby. Zoznam energetických audítorov je k dispozícii na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá výzvu administruje. Energetickí audítori aj na základe nameraných hodnôt spotreby energie a posúdenia reálnych možností priamo v konkrétnom podniku navrhujú súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

V žiadosti o podporu v rámci aktuálnej výzvy je nutné uviesť stručnú informáciu o predmete a harmonograme auditu, doterajšej spotrebe a nákladoch na energiu, pridanej hodnote podniku, ako aj predpokladané oprávnené náklady na audit, z ktorých vyplynie výška dotácie. Samotné vyplnenie žiadosti nie je komplikované, ale konkrétne detaily súvisiace s rozsahom auditu je určite vopred vhodné konzultovať s odborníkmi.

Vďaka prostriedkom z výzvy môžu v Bratislavskom kraji nájsť spôsob ako ušetriť napríklad podnikatelia vo výrobných i obchodných prevádzkach, administratívnych priestoroch, ale aj prevádzkovatelia ubytovacích zariadení alebo poskytovatelia iných služieb. „Audity sú šanca aj pre podnikateľov, ktorí sa doteraz o náklady na energiu nezaujímali, lebo boli presvedčení, že opatrenia sú drahé a nemajú na ne prostriedky. Medzi odporúčaniami sa vždy nájdu aj riešenia, ktoré si vyžadujú minimálne náklady. V prípade potreby väčšej investície podnikateľ zase získa presnejšiu predstavu o jej výške i návratnosti,“ zdôraznila Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať projekty v mimobratislavských regiónoch, sa budú môcť zapojiť do výzvy vyhlásenej v najbližších týždňoch zameranej na realizáciu energetických auditov, ale aj opatrení, ktoré z nich vyplývajú. Na výzvu je vyčlenených 40 miliónov €. Minimálna výška podpory bude 20 000 €, maximálna 200 000 €, ďalšie základné podmienky sú uvedené v zverejnenej schéme pomoci. Pre veľké podniky SIEA pripravuje výzvu zameranú len na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov, samotné audity musia veľké podniky realizovať z vlastných prostriedkov, keďže tieto sú pre nich povinné. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších mesiacoch s celkovou sumou 50 miliónov €. Obe výzvy pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré riadi Ministerstvo životného prostredia.

Odpovede na prípadné otázky poskytne SIEA.

Znenie výzvy pre BSK
http://www.siea.sk/energeticke-audity-msp-v-bsk/
Zoznam energetických audítorov
http://www.siea.sk/zoznam-energetickych-auditorov/
Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) v rámci OP KŽP
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-podpory-na-vypracovanie-energetickych-auditov-a-realizaciu-opatreni-vyplyvajucich-z-energetickych-auditov-v-podnikoch-schema-pomoci-de-minimis/

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk