29. 12. 2022

Ministerstvo hospodárstva zaslalo na notifikáciu Európskej komisii návrh ďalšej schémy pomoci pre podniky

V závere roka Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo a Európskej komisii (EK) do procesu notifikácie zaslalo ďalšiu schému na zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a zemného plynu určenú pre hospodárske subjekty, vrátane väčších a energeticky náročných firiem na Slovensku.  „Ide o schému podľa tzv. Dočasného rámca v časti 2.4. V prípade úspešnej notifikácie zo strany Európskej komisie budeme mať v roku 2023 k dispozícii ďalší nástroj na zmiernie dopadov vysokých cien energií na priemysel na Slovensku v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohode so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami,“ povedal štátny tajomník MH SR Peter Švec, ktorý žiadosť o notifikáciu pred Vianocami podpísal. Európska komisia prijatie žiadosti a začiatok posudzovania potvrdila.

Uvedená pripravovaná schéma vychádza z Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, ktorú Európska komisia prijala 23. marca 2022 a zadefinovala tak základné parametre prípadných opatrení štátnej pomoci zacielené práve na oblasť vysokých cien elektriny dopadajúcich negatívne na energeticky náročné podniky, a ktoré majú za následok vznik mimoriadnej situácie na trhu Európskej únie.

Oproti schéme podľa Dočasného rámca v časti 2.1, ktorá sa v závere roka 2022 začala úspešne aplikovať pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť na Slovensku, pripravovaná schéma podľa 2.4 ponúka štyri možnosti pomoci líšiace sa podmienkami a intenzitou. Oprávnenosť žiadosti sa bude napríklad posudzovať podľa algoritmu, do ktorého bude vstupovať spotreba, jednotková cena za rok 2021 a 2022. Podmienkou vyplatenia pomoci bude v troch zo štyroch možností medziročný pokles EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou) oproti roku 2021, a to minimálne o 30 % a viac. Výpočet oprávnených nákladov je daný dočasným rámcom stanoveným Európskou komisiou a nedá sa meniť. V prípade vyhlásenia výzvy bude opatrenie financované z verejných prostriedkov s možnosťou prefinancovania z finančných prostriedkov Európskej únie.

O uvedenú pomoc zatiaľ nie je možné požiadať. Po konfirmácii schémy pomoci zo strany Európskej komisie je potrebné schválenie schémy i na úrovni vlády Slovenskej republiky. Schéma pomoci však predstavuje vytvorenie základného legislatívneho rámca, ktorý v slovenskej legislatíve absentoval na vytvorenie možnosti schvaľovať potrebné kompenzácie v súvislosti s nárastom cien energií v dôsledku ruskej agresie na území Ukrajiny.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk