17. 02. 2023

Ministerstvo hospodárstvo vydalo usmernia týkajúce sa kompenzácie dodávky elektriny a plynu pre malých odberateľov a vybraných zraniteľných odberateľov.

Usmernenia sú vydané v súvislosti s kompenzáciou dodávky elektriny a plynu dodávateľmi elektriny a plynu vzniknutej na základe nariadenia vlády SR č.  465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny, ako aj kompenzáciou dodávky elektriny a plynu dodávateľmi elektriny a plynu vzniknutej na základe nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia.

Usmernenia sú záväzné pre všetkých dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu pre odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) tretieho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „malý odberateľ elektriny“) a všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn odberateľom podľa § 2 písm. k) štvrtého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „malý odberateľ plynu“) ako aj pre dodávateľov elektriny, ktorí dodávajú elektrinu pre odberateľov elektriny podľa § 2 písm. k) piateho a ôsmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „vybraný zraniteľný odberateľ elektriny“) a všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávajú plyn odberateľom podľa § 2 písm. k) šiesteho a siedmeho bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „vybraný zraniteľný odberateľ plynu“).  

Žiadosti o poskytovanie kompenzácií majú dodávatelia elektriny a plynu zasielať v elektronickej podobe (cez portál slovensko.sk) ako aj pomocou emailu na adresu: zranitelni.dotacia@mhsr.sk.    

Usmernenia je možné stiahnuť tu:

Usmernenie - MO

Usmernenie - VZO

Formulár - VZO (xls)

Formulár - MP (xls)

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk