18. 01. 2024

Od januára 2024 môžu zariadenia sociálnych služieb, študentské domovy a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí získať lacnejšie teplo

Od januára 2024 môžu zariadenia sociálnych služieb a študentské domovy získať lacnejšie teplo. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov bolo na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR rozšírené o zariadenia sociálnych služieb zapísané do registra sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o študentské domovy. Rezort hospodárstva vyzýva týchto zraniteľných odberateľov tepla, aby čo najskôr kontaktovali svojho dodávateľa a preukázali mu nárok na regulovanú cenu tepla.

„Som veľmi rada, že sa nám v strane HLAS-SD podarilo rozšíriť okruh zraniteľných odberateľov aj o tieto inštitúcie a tak študenti alebo ľudia odkázaní na starostlivosť v domovoch sociálnych služieb majú garantované výhodné ceny tepla,“ povedala podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Maximálna cena tepla pre tieto subjekty na celý rok 2024 bude vďaka návrhu rezortu hospodárstva zastropovaná na rovnakých cenách, ako mali v roku 2023 domácnosti v bytových objektoch podľa § 1 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 464/2022, najviac však 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

Pre zariadenia sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb stačí dodávateľovi tepla preukázať svoj nárok na základe výpisu z registra sociálnych služieb nie staršieho ako 3 mesiace, v prípade zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately treba dodávateľovi tepla svoj nárok preukázať na základe kópie zriaďovacej listiny (štátne a samosprávne centrá pre deti a rodiny) alebo kópie rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o udelení akreditácie (neštátne centrá). Študentské domovy preukazujú dodávateľovi tepla svoj nárok na základe čestného vyhlásenia.

Pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určí vláda SR týmto nariadením, bude kompenzovať MH SR. Vláda svojím nariadením reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk