03. 08. 2022

Opatrenia Rudných baní prinášajú pozitívne výsledky, situácia na rieke Slaná sa výrazne zlepšuje, potvrdili to opakované rozbory vody

Situácia na rieke Slaná, ktorá sa vo februári sfarbila do červena dôsledkom vytekajúcich silne mineralizovaných vôd z bane v Nižnej Slanej, sa výrazne zlepšuje. Vykonanými opatreniami, ktoré navrhli Rudné bane, š. p. sa podarilo presmerovať vodu na VI. obzore bane tzv. obzorovou chodbou. Opakované analýzy vody z rieky Slaná potvrdzujú úspešnosť týchto opatrení a to i po odstránení priesaku, ktorý vznikol na jednej z novovybudovaných hrádzí v bani. Výsledky posledného rozboru vzorky odobratej 28. júla tak opäť potvrdili pokles obsahu železa vo vytekajúcich vodách do rieky až o 96 %, pokles obsahu celkových rozpustených látok o 95 % a pokles obsahu ostatných ťažkých kovov v intervale 90 - 95 %. Obsah železa tak v rieke Slaná dosiahol prípustné hodnoty pre povrchové vody. Rieka Slaná sa zafarbila do červena koncom februára v dôsledku vytekania banskej vody zo starej železorudnej bane v Nižnej Slanej (okr. Rožňava). Baňa bola naposledy prevádzkovaná súkromnou spoločnosťou Siderit s. r. o. Nižná Slaná, ktorá je v súčasnosti v konkurze.

Rudné bane, š. p., ktoré sú na základe uznesenia vlády poverené Ministerstvom hospodárstva (MH) SR riešením situácie, pripravili zároveň návrh ďalších opatrení na zníženie zvyšného množstva vytekajúcich silne mineralizovaných vôd z bane. Uvedený návrh predložili orgánom štátnej vodnej správy na posúdenie dňa 13. 7. 2022. „Aktuálne čakáme na vydanie povolení na realizáciu nášho ďalšieho návrhu z okresného úradu životného prostredia. V ďalšom kroku chceme uskutočniť čerpaciu skúšku v jednom z banských diel. Uvedená skúška by nám mala napomôcť a poskytnúť informácie o zložení podzemných vôd a ich prúdení,“ uvádza riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan.

Rezort hospodárstva zároveň pripomína, že riešenie situácie elimináciou silne mineralizovaných vôd z hlbších obzorov bane nie je konečné. Po vyriešení situácie v bani bude potrebné riešiť situáciu v samotnej rieke Slaná, ako aj vybudovať technologické zariadenie na prečisťovanie silne mineralizovaných vôd. Ako uvádza štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek: „Vnímame i samotnú situáciu v rieke Slaná a potrebu obnovy života v nej. Po vykonaní našich opatrení a zastavení vytekania silne mineralizovaných vôd z bane v Nižnej Slanej bude preto potrebné sústrediť pozornosť na samotnú rieku. Uvedomujeme si, že naše možnosti sú už v tomto prípade obmedzené. Návrh ďalších riešení je preto v rukách najmä odborníkov pre životné prostredie.“

Rudné bane, š. p.  nie sú pôvodcom znečistenia rieky Slaná a opustenú železorudnú baňu nikdy neprevádzkovali, čo potvrdila i Slovenská inšpekcia životného prostredia. Napriek tomu aktívne vyvíjajú úsilie a súčinnosť kompetentným úradom pre efektívne a čo najrýchlejšie riešenie situácie. Od vzniku problému na rieke Slaná zabezpečili množstvo krokov zameraných na identifikáciu podstaty problému a za účelom navrhnutia efektívnych opatrení. Výsledkom sú doteraz realizované opatrenia, ktoré realizovala Hlavná banská záchranná stanica na návrh š. p. Rudné bane na základe uznesenia vlády SR. Rudné bane naďalej monitorujú vykonané opatrenia a zabezpečujú pravidelné odbery vzoriek vôd.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk