10. 10. 2018

P. ŽIGA: Akčný plán zvýši konkurencieschopnosť podnikov na Slovensku

Dôležitá je spolupráca súkromného a akademického sektora, prenos výsledkov výskumu do praxe, podpora aplikovaného výskumu a univerzitných inkubátorov ako aj zmena vzdelávania. Ak sa podarí realizovať schválené opatrenia, príde k zásadnému posunu slovenského hospodárstva smerom k znalostnej ekonomike orientovanej na inovácie, myslí si minister hospodárstva P. Žiga.

V priemyselných podnikoch ako aj podnikoch služieb a obchodu by do konca roku 2020 mali byť vytvorené podmienky na naštartovanie digitalizácie a zavádzanie inovatívnych riešení. Predpokladá to Akčný plán inteligentného priemyslu, ktorý obsahuje 35 úloh pre jednotlivé rezorty ale aj ďalšie subjekty. Materiál Ministerstva hospodárstva SR, ktorý vznikol v úzkej spolupráci so zástupcami priemyslu, združení, rezortov a akademickej sféry, podporila aj vláda. Navrhované zmeny by mali byť uskutočnené do konca roku 2020 a týkajú sa zmien predovšetkým vo výskume a inováciách, vzdelávaní,  v oblasti IT, na trhu práce či znižovania byrokratickej záťaže a úpravy  legislatívy. „Vytvárame podmienky na úspešnú transformáciu slovenskej ekonomiky a na naštartovania digitalizačných procesov v podnikoch. Akčný plán by mal pomôcť zvýšiť ich konkurencieschopnosť, vytvára vhodné podmienky na zvýšenie efektivity výroby,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. 

Akčný plán okrem iného predpokladá spoluprácu súkromného a akademického sektora, ktorej cieľom je zabezpečiť prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Podľa schváleného dokumentu sa zvýši podpora pre aplikovaný výskum a pre univerzitné inkubátory, pričom dôležité bude práve ich prepojenie na podniky. Zmeniť by sa mal aj obsah vzdelávania tak, aby zodpovedal potrebám inteligentného priemyslu. Materiál počíta aj s vytváraním Centier digitálnych inovácií, s podporou investovania do digitálnych technológií  a inteligentných tovární. „Ak sa podarí realizovať schválené opatrenia, príde k zásadnému posunu slovenského hospodárstva smerom k znalostnej ekonomike orientovanej na inovácie," myslí si minister hospodárstva. Viaceré opatrenia z akčného plánu by mali pomôcť najmä malým a stredným podnikom, aby bol proces výroby efektívnejší a zmysluplnejší aj v ich prípade. Veľké firmy majú zväčša procesy nastavené jednoduchšie. Ak sú to dcérske spoločnosti zahraničných firiem, tak na inteligentný priemysel, prirodzene, prešli už dávnejšie," dodal.

Akčný plán nadväzuje na koncepciu inteligentného priemyslu, ktorú vláda schválila 26. októbra 2016. „Materiál nevznikal od úradníckeho stola. Boli to práve podnikatelia a expertný tím, ktorí sa s ministerstvom hospodárstva ako aj ďalšími rezortmi, podieľali na jeho vypracovaní a za túto spoluprácu im chceme poďakovať," uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Slovenská republika patrí ku krajinám so silnou priemyselnou tradíciou a ambíciou je, aby aj jej budúcnosť zostala spojená s priemyslom. Štvrtá priemyselná revolúcia prináša viacero výziev, ale hlavne jedinečnú príležitosť zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva v globálnom konkurenčnom prostredí. Stredná a východná Európa bude v nasledujúcich rokoch čeliť významnému vplyvu automatizácie a náhrade viacerých súčasných pracovných miest strojmi. Najvýraznejšie by sa to podľa najnovších údajov OECD malo týkať práve Slovenska.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk