10. 06. 2016

P. Žiga: Eastring výrazne prispeje k bezpečnosti dodávok a diverzifikácii zdrojov plynu

Minister Peter Žiga sa následne  v bulharskej metropole zúčastnil na 14. výročnej konferencii asociácie prevádzkovateľov plynárenskej infraštruktúry „Gas Infrastructure Europe“. Vyzdvihol na nej význam energetickej bezpečnosti so zameraním na bezpečnosť  dodávok plynu. Za jej nevyhnutnú podmienku označil rozvoj infraštruktúry a tiež projekty diverzifikácie dodávok plynu. Podľa šéfa rezortu hospodárstva by mal byť plynovod Eastring významný príspevok k energetickej bezpečnosti  „Projekt Eastring zabezpečí krajinám juhovýchodnej Európy prístup k doteraz nedostupným likvidným západoeurópskym trhom, čím tiež výrazne prispeje k budovaniu vnútorného trhu s energiami. Rovnako nespochybniteľný je prínos projektu Eastring pre bezpečnosť dodávok a diverzifikáciu zdrojov, najmä prostredníctvom vytvorenia prístupu k novým zdrojom zemného plynu,“  povedal Peter Žiga. Minister zároveň informoval o prioritách Slovenskej republiky počas nastávajúceho predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

 

Bilaterálne rokovanie s ministerkou energetiky Bulharska Temenužkou Petkovou bolo zamerané na spoluprácu Slovenska a Bulharska v oblasti energetiky; partneri sa zhodli na podpore projektu Eastring. Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo energetiky Bulharska preto pripravia spoločné memorandum o spolupráci pri podpore projektu Eastring.

 

Plynovod Eastring získal status tzv. projektu spoločného záujmu pre EÚ. Jeho vybudovanie umožní dodávať zemný plyn zo západnej Európy na Balkán a ďalej do Turecka. Využiteľný bude aj v opačnom smere na dodávky plynu z etablovaných zdrojov, ale aj z alternatívnych zdrojov z oblasti Kaspického mora a Blízkeho východu, vďaka čomu sa zásadne posilní bezpečnosť dodávok zemného plynu v strednej a juhovýchodnej Európe. Efektívne využívanie existujúcich prepravných kapacít, predovšetkým projekt plynovodu Eastring, je aj súčasťou programového vyhlásenia priorita vlády v plynárenskom sektore. Eastring je z finančného a časového hľadiska najlepšie riešenie doteraz chýbajúceho prepojenia juhovýchodnej Európy so západoeurópskymi plynárenskými uzlami. Bude znamenať posilnenie úrovne bezpečnosti dodávok zemného plynu pre región Balkánu.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk