13. 02. 2020
Peter Žiga, Richard Raši na brífingu

P. Žiga: Pre podnikateľov na hornej Nitre prinášame reálne peniaze, ktoré pomôžu s jej transformáciou

Na transformáciu hornej Nitry pôjde z prostriedkov Európskej únie 10 miliónov eur. Suma je určená pre mikro-, malé a stredné podniky. O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podmienkou je realizácia projektov výlučne na území okresov Prievidza a Partizánske, sídlo žiadateľa nie je rozhodujúce. O vyhlásení výzvy z operačného programu Integrovaná infraštruktúra informovali na hornej Nitre podpredseda vlády Richard Raši, minister hospodárstva Peter Žiga a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Do regiónu prinášame reálne peniaze pre podnikateľov, ktoré im pomôžu zaviesť do svojich prevádzok inovácie, automatizáciu či prvky inteligentného priemyslu. Región tak má šancu na výraznú modernizáciu a na vznik nových pracovných miest,“ uviedol minister hospodárstva Peter Žiga.

Ide o prvú výzvu, ktorú rezort hospodárstva vyhlásil zo zlúčeného operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Podniky môžu získané nenávratné finančné príspevky použiť na nákup dlhodobého majetku, ako sú stroje, prístroje, zariadenia, softvér, licencie, za účelom dosiahnutia inovácie produktov či procesov vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb. „Maximálna výška príspevku je 200-tisíc eur, čo znamená, že podporíme najmenej 50 projektov,“ upresnil minister hospodárstva. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvých dvoch kôl sú naplánované na 30. apríla a 30. júna 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov je výzva vyhlásená v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Žiadateľ nemusí predkladať potvrdenia vydané verejnými orgánmi a ani ďalšie dokumenty. Zároveň  je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výzvy je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh a pomôcok, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk