27. 05. 2016

Peter Žiga predstavil priority slovenského predsedníctva Rade pre konkurencieschopnosť

„Posilňovanie vnútorného trhu bude jednou z našich najvyšších priorít. Odstránenie prekážok voľného pohybu tovaru a služieb je nesmierne dôležité“, povedal na rokovaní minister Žiga. Zároveň dodal, že bude potrebné opätovné získanie dôvery spotrebiteľov na vnútornom trhu, ktoré je rozhodujúce pre zlepšenie cezhraničných transakcií a lepší obeh tovarov, služieb a kapitálu v EÚ.

V oblasti vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa bude dôležitá téma pre Slovensko aj geo-blocking, čo je neodôvodnené zemepisné blokovanie. V praxi to znamená, že internetový predajca bráni spotrebiteľovi v prístupe na internetové stránky pre ich zemepisné umiestnenie alebo ho presmeruje na miestny obchod s odlišnými cenami. Slovensko si v prípade geo-blockingu a revízie nariadenia o spolupráci na ochranu spotrebiteľa kladie za cieľ uzavrieť rokovania v rámci Rady, prípadne uzavrieť politickú dohodu.

V oblasti priemyslu budú dôležité tri oblasti - modernizácia priemyslu, začleňovanie konkurencieschopnosti a podpora energeticky náročných odvetví, vrátane ocele. „Priemysel bol vždy silným pilierom európskeho hospodárstva. V súčasnosti však čelí mnohým výzvam a preto sú potrebné kroky smerom k jeho udržateľnosti v porovnaní s konkurenciou“, zdôraznil Peter Žiga.

 

Na záver vystúpenia pozval minister kolegov do Bratislavy na dvojdňové neformálne zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť v druhej polovici júla, kde bude hlavnou témou koncepcia Inteligentného priemyslu. Okrem intenzívnych rokovaní bude pre ministrov pripravená aj interaktívna výstava niekoľkých špičkových technológii, ktorá by mala podnietiť diskusiu o ich spoločenskom dosahu na európsky priemysel a každodenný život.

 

Ešte pred samotným rokovaním Rady sa minister hospodárstva stretol s tromi predsedami výborov EP, v ktorých absolvuje vypočutie k prioritám SK PRES v júli 2016. Počas stretnutia s predsedom Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) Jerzym Buzekom dominovala téma prípravy slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti energetiky. Spoločnou prioritou je vybudovanie skutočnej energetickej únie a pokrok pri rokovaniach o relevantných legislatívnych návrhoch, najmä návrhu nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu, pri ktorom je J. Buzek spravodajcom. V rozhovore rezonovala aj téma projektu Nord Stream 2, ku ktorému majú obe strany výhrady. V oblasti priemyslu sa obaja zhodli, že je potrebný európsky prístup k digitalizácii a modernizácii priemyslu. S predsedom Výboru EP pre medzinárodný obchod (INTA) Berndom Langem minister prediskutoval oblasti obchodnej politiky, ktorým bude potrebné počas SK PRES venovať maximálnu pozornosť. Minister Žiga a predseda Lange sa zhodli, že politicky i ekonomicky najcitlivejšou oblasťou počas SK PRES bude otázka udelenia štatútu trhovej ekonomiky Číne.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk