28. 02. 2020
logo operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Podpora z eurofondov na rozvoj sieťovania podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšie dve výzvy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zamerané na podporu sieťovania podnikov. Na obe výzvy sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške 5 miliónov eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200-tisíc eur.

Podporené budú  klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň držiteľmi minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). Nenávratné finančné príspevky sú určené na projekty zamerané na činnosti klastrovej organizácie vyplývajúce z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie a súčasne z hodnotení a odporúčaní, ktoré sú výsledkom procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky ESCA. Dôraz pri predkladaných projektoch by mal byť na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie.

Výzva s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 je určená žiadateľom so sídlom na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja, žiadatelia so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji môžu predkladať projekty v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29. Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. mája 2020. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, k ich uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.  

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov sú výzvy vyhlásené v zjednodušenom režime. Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Zároveň je zjednodušené vypĺňanie formulára žiadosti. Celá dokumentácia výziev je nastavená v užívateľsky priateľskom formáte s využitím preddefinovaných formulárov vybraných príloh, ktoré majú žiadateľom pomôcť minimalizovať formálne nedostatky žiadostí.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk.

Výzvy svojím zameraním prispievajú k plneniu špecifického cieľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách, resp. rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk