14. 11. 2022

Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti klastrových organizácii prostredníctvom dotácií

4. októbra 2022 schválilo Ministerstvo hospodárstva SR dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií. Ministerstvo uzatvorilo zmluvy o poskytnutí dotácie so siedmimi klastrami v celkovej výške cca 234 tisíc eur. Výzva bola vyhlásená v čase od 22. júla do 26. augusta 2022 s rozpočtom 250 tis. eur. Základným cieľom výzvy bolo zvýšiť konkurencieschopnosť členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom podpory ich vzájomnej spolupráce v oblasti realizácie programov rozvoja inovácií, ako aj  posilnenie ich postavenia v medzinárodnom meradle.

Výzva Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) bola prvýkrát zameraná na novovznikajúce klastre, ktoré existujú menej ako 3 roky. Žiadatelia sa mohli uchádzať o dotáciu v rozpätí od 10 tis. do 55 tis. eur, pričom výška spolufinancovania zo strany organizácií bola iba 15 %. V nasledujúcom období budú podporené klastre realizovať svoje projekty zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastra a ich členov na Slovensku a v zahraničí alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégií.

Predprípravou na zapojenie sa do výzvy bola certifikácia zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Cieľom hodnotenia SIEA, ktoré bude kontinuálne prebiehať každý rok, je posúdenie výkonnosti klastrov a ich zaradenie do jednej z troch základných skupín a to je mierne pokročilý, pokročilý  alebo rozvinutý klaster. Zámerom takéhoto posudzovania je mapovať vývoj a zmeny v klastrovom ekosystéme, ako aj nastaviť podmienky a nástroje pre podporu jeho rozvoja.

Zámer výzvy ako aj certifikácia SIEA boli prezentované a konzultované s Úniou klastrov a samotnými klastrami počas viacerých stretnutí. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že cieľom MH SR pri podpore klastrov je komplementarita viaczdrojového financovania zameraná na životné štádiá klastra. Aktuálne na Slovensku evidujeme 29 priemyselných klastrov.

 

Tlačový odbor MH SR


Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk