27. 09. 2023

Podpora zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb najmä z marginalizovaných komunít témou zasadnutia vlády. Materiál MH SR reaguje na nedostatok pracovnej sily a nepriaznivý demografický trend v SR.

Témou na stredajšom (27. septembra 2023) rokovaní vlády SR bol i podstatný materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý sa venuje návrhom opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti znevýhodnených osôb, najmä s dôrazom na osoby z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Ide o dôležitý súbor opatrení, ktorý rezort hospodárstva pripravil spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom a bývalým splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Petrom Pollákom. Podnetom pre opatrenia je najmä nepriaznivá situácia na trhu práce, hlavne v priemyselnej výrobe a stavebníctve. Zámerom materiálu je zvrátiť negatívny trend spojený s vývojom populácie na Slovensku. „Nedostatok pracovných síl v rozličných sektoroch slovenskej ekonomiky je stále viac evidentný a urgentný. Skúsenosti niektorých slovenských firiem, ktoré sa úspešne pustili do zamestnávania Rómov, boli pre nás silnou inšpiráciou v partnerskej spolupráci s rezortmi práce a školstva a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyvinúť iniciatívu ako ich zamestnávanie podporiť aj systémovo.“

Realizáciou nastaveného rámca bude možné aktivovať a integrovať ľudí z radov uchádzačov o zamestnanie zo znevýhodneného prostredia, najmä z MRK. Významnú úlohu pri tvorbe opatrení zohrala medzirezortná pracovná skupina, ktorá pripravila rámec odporúčaných opatrení. Ich návrhom je napríklad vytvorenie tréningových centier, ako i vytvorenie výzvy na predkladanie návrhov projektov sociálnych inovácií zameraných na podporu zvýšenia zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vrátane občanov z prostredia MRK. Ako uviedol počas tlačovej besedy splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero: "Hlavnou prekážkou, okrem problémov spojených s generačnou chudobou, je prevažne nízka kvalifikácia a zručnosti Rómov z obcí s koncentrovanými osídleniami, kde prevažuje politika aktivačných prác znemožňujúca nadobúdanie relevantných zručností a nezvyšuje tak šance na vstup na trh práce. Kľúčový element pre podporu zvýšenia zamestnanosti osôb zo znevýhodneného prostredia je koncept tréningových centier, ktoré by vznikali na pôde stredných odborných škôl, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie nízko kvalifikovaných osôb, prípadne osôb bez kvalifikácie. Dôvodom nezamestnanosti Rómov nie je ich neochota pracovať. Podľa výskumov UNDF a FRA z roku 2011 75 % až 93 % Rómov uprednostnilo bezpečné a pravidelné zamestnanie v porovnaní s neistou a nepravidelnou prácou, ale s vyšším príjmom."

Súčasťou návrhov je i odporúčanie pre vypracovanie opatrení o formách a možnostiach podpory zamestnávania či vytvorenie dátovej základne o zamestnanosti osôb z prostredia MRK spojenej s možnosťou vytvorenia analýzy tejto problematiky. Za potrebné možno považovať i vytvorenie analýzy uplatňovania sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní zo strany štátnych orgánov.

Vďaka prijatým opatreniam Ministerstva hospodárstva SR bude možné začať efektívne riešiť nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku, ktorý podľa prognóz predpokladá pokles absolútneho počtu obyvateľov v produktívnom veku do roku 2040 o viac ako 330 tisíc osôb oproti roku 2023.

 

Tlačový odbor SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk