02. 03. 2023

Program Interreg Europe - možnosť zapojiť sa do II. verejnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí v programovom období 2021-2027

Slovenskí projektoví partneri majú opäť možnosť zaslať svoj projekt v období od 15. marca do 9. júna 2023 prostredníctvom online systému. Oprávnenými subjektmi na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú verejné orgány, orgány riadené verejným právom a súkromné neziskové orgány. Slovenskí partneri môžu prostredníctvom projektovej spolupráce nadobudnúť know-how v implementácii politík a programov regionálneho rozvoja cez výmenu skúseností, osvedčených postupov a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík.

Podmienky vyhlásenej verejnej výzvy umožnia predložiť projekty s prijatými princípmi koncentrácie pre tematické ciele:

·     Smarter Europe

·     Greener Europe

·     More social Europe

·     More connected Europe

·     Europe closer to Citizens

Žiadatelia môžu využiť na overenie relevantnosti projektového zámeru pre čerpanie prostriedkov z programu Interreg Europe 2021 - 2027 aj online interaktívny nástroj. Aplikačný balík dokumentov pre vyhlásenú výzvu môžu slovenskí žiadatelia získať na webovej stránke programu.

Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe 2021 - 2027 poskytne bližšie informácie aj prostredníctvom elektronickej komunikácie na interregeurope@mhsr.sk.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk