31. 08. 2021

Projekty spoločného európskeho záujmu môžu získať podporu z eurofondov

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu výskumno-vývojovej a inovačnej fázy projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu European Battery Innovation (IPCEI EuBatIn). Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 50 miliónov eur. Rezort hospodárstva prostredníctvom vyhlásenej výzvy podporuje realizáciu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, ktoré umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty. 

Podporené budú projekty, ktorým bola poskytnutá štátna pomoc notifikovaná Slovenskou republikou a zároveň o notifikácii rozhodla Európska komisia. Ide o projekty s významným inovačným charakterom, alebo predstavujú z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií dôležitú pridanú hodnotu v príslušnom odvetví. Zároveň riešia problémy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a výrazne prispievajú k dosiahnutiu vytýčených cieľov IPCEI EuBatIn.

Nenávratné finančné príspevky sú určené pre projekty s realizáciou činností spadajúcich do výskumno-vývojovej a inovačnej fázy notifikovaného IPCEI projektu, príp. jej časti, pričom žiadateľ nepožiadal o finančnú podporu z iného verejného zdroja. Ďalšou podmienkou získania príspevku je súlad projektu so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a jeho realizácia v niektorej z domén inteligentnej špecializácie, ktorými sú Dopravné prostriedky pre 21. storočie, Priemysel pre 21. storočie, Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie či Zdravé potraviny a životné prostredie.

Výzva OPII-MH/DP/2021/9.5-34 je určená podnikateľom, ktorí plánujú realizovať individuálne IPCEI projekty na celom území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Predložené žiadosti sa budú posudzovať systémom hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. 10. 2021, uzávierky ďalších kôl sú v dvojmesačnom intervale. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. 

V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov došlo k zníženiu počtu podmienok poskytnutia príspevku a zjednodušené je aj vypĺňanie formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadosti, vrátane jednotlivých príloh, je možné podať plne elektronicky. Výzva svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk.

Tlačový odbor MH SR 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk