14. 06. 2016

Prvé podujatie rezortu v rámci SK PRES

Generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Zuzana Nehajová prezentovala skúsenosti Slovenska s implementáciou lepšej regulácie na národnej úrovni. Pripomenula, že v priebehu roka 2014 bola pod vedením MH SR vypracovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Materiál vznikol na základe predošlých slovenských skúseností s posudzovaním vplyvov regulácie, odporúčaní Európskej únie, OECD a príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Ďalšími významnými zmenami sú intenzívne konzultovanie s podnikateľskými subjektmi pri príprave materiálov a zavedenie špecifického testu vplyvov na malé a stredné podniky. „Proces prijímania regulácie na Slovensku musí byť nastavený tak, aby bolo možné v budúcnosti flexibilne reagovať na inovácie. Lepšia regulácia bude jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie,“ zdôraznila Zuzana Nehajová.

„Zaťaženie podnikateľov vzrastá v závislosti od sprísňovania požiadaviek v rámci regulácie,“ konštatoval prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Oravec. Zároveň ocenil, že požiadavky podnikateľov sú implementované aj v Programovom vyhlásení vlády. Podnikatelia by však privítali vytvorenie nezávislého orgánu, ktorý by monitoroval pokrok vlády v oblasti znižovania regulačného zaťaženia.

Riaditeľka odboru inteligentnej regulácie na Generálnom sekretariáte Európskej komisie Elizabeth Golberg prezentovala doterajšie fungovanie programu REFIT - programu „regulačnej vhodnosti a efektívnosti“. Jeho cieľom je zaistiť, aby európska legislatíva bola vhodná pre štáty, plnila svoj účel a pritom zbytočne nezaťažovala dotknuté subjekty.

Súčasťou stretnutia sú diskusie o súčasných výzvach regulácie, ktorými sú predovšetkým procesné či technologické inovácie.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk