13. 07. 2022

Reakcia na rozbory vody v studniach v okolí rieky Slaná

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako i Rudné bane, š. p. sa intenzívne zaoberajú situáciou znečistenia rieka Slaná a sú plne súčinné kompetentným úradom v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri odstraňovaní havarijnej situácie. Rezort hospodárstva môže konštatovať, že doteraz prijaté opatrenia priamo v bani v Nižnej Slanej výrazne zlepšili kvalitu vody vtekajúcej do rieky Slanej. Výsledky posledných rozborov potvrdili pokles obsahu rozpustných látok vo vytekajúcej vode až o cca 90 % v porovnaní so vzorkami odobratými ešte pred odklonením vôd v bani. Riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan však upozorňuje, že „v Nižnej Slanej a jej okolí sa nachádza veľké ložisko železných rúd, ktoré bolo ťažené počas niekoľkých storočí. Z toho dôvodu sa prirodzene nachádzajú v horninovom prostredí vysoké koncentrácie niektorých prvkov, ktoré môžu byť prítomné vo vode i v pôde historicky bez ohľadu na jej ťažbu, či aktuálnu situáciu. S najväčšou pravdepodobnosťou studne v tejto oblasti nespĺňali kritériá pitnej vody už pred samotným znečistením rieky Slaná.“ Interpretácie výsledkov rozborov vody v studniach v lokalite Nižná Slaná preto považuje za účelové.

Ako ďalej pripomína, znečistenie rieky Slaná je problémom, ktorý si vyžadujú komplexné odborné a technické riešenie. To je podľa neho možné dosiahnuť konštruktívnym prístupom a vzájomnou spoluprácou odborníkov viacerých odvetví. „Spoločným postupom by sme dosiahli rýchlejšie vyriešenie problému, ktorý sme všetci zdedili,“ uvádza Peter Žitňan. „Chýba nám časový komfort na prijímanie rozhodnutí, ktorý tu bol v čase ukončenia ťažby. Ten dnes nemáme, musíme konať v krízovom režime a riešiť mimoriadnu situáciu,“ dodáva. Prieťahy v konaní či uvádzanie dát bez komplexnej analýzy a výkladu nepovažuje za šťastné ani štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek: „Zbavovanie sa zodpovednosti kompetentných úradov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, či šírenie nekomplexných údajov situácii nepomôže a problém to neodstráni. Je však určite vítaná iniciatíva i odbornej verejnosti, či prípadné návrhy pre ďalšie riešenie od nezávislých odborníkov.“

Rezort hospodárstva ako zriaďovateľ Rudných baní zdôrazňuje, že Rudné bane š. p. opustenú železorudnú baňu nikdy neprevádzkovali a nie sú pôvodcom znečistenia rieky Slaná. Uvedené potvrdila i Slovenská inšpekcia životného prostredia. Rudné bane napriek tomu aktívne vyvíjajú úsilie a súčinnosť zodpovedným úradom pre efektívne a čo najrýchlejšie riešenie situácie. Od vzniku problému na rieke Slaná zabezpečili množstvo krokov zameraných na identifikáciu podstaty problému a za účelom navrhnutia efektívnych opatrení (chemické analýzy vôd, analýzy mocenského skupenstva železa vo vodách, analýzy ekotoxicity vôd, karotážne merania, kamerové záznamy z banských diel, laboratórne skúšky čistenia vôd, georeferencovanie a digitalizácia banských máp, získanie projekčnej dokumentácie banských objektov a archívnych údajov o vodnom režime na ložisku a i.). Výsledkom sú doteraz realizované opatrenia, ktoré realizovala Hlavná banská záchranná stanica na návrh š. p. Rudné bane na základe uznesenia vlády SR. Rudné bane taktiež pripravili návrh ďalších opatrení na zníženie zvyšného množstva vytekajúcich silne mineralizovaných vôd z bane, ktoré budú predložené orgánom štátnej vodnej správy na posúdenie. Naďalej prebieha monitoring vykonaných opatrení a pravidelné odbery vzoriek vôd.

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk