28. 11. 2022

Reakcia na tlačovú besedu strany SaS k návrhu na na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu

Ministerstvo hospodárstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu pravidiel pri výbere, riadení a odmeňovaní zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu ako jediný gestor agendy zastupovania štátu v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu aj na základe požiadavky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 

Návrh definuje možnosti zastúpenia v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, pričom pre výkon takejto funkcie a zastúpenie rozširuje podmienku vzdelania na úroveň najmenej úplného stredného všeobecného vzdelania, alebo úplne stredného odborného vzdelania, avšak požadovaná podmienka na vzdelanie môže byť stanovená i vyššie. Tým sa umožní každému akcionárovi stanovenie podmienky vzdelania podľa špecifickej potreby a náročnosti príslušnej spoločnosti.

Návrh však zároveň sprísňuje podmienky, ktorými sú osobnostné predpoklady uchádzača pre záruku riadneho výkonu funkcie člena predstavenstva alebo dozornej rady, ako sú samotné kvality a prax uchádzača – teda jeho doterajší život, skúsenosti, zamestnanie či iné zárobkové činnosti, ktoré opodstatňujú jeho nominovanie do orgánu spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.  Tak ako to rezort predložil v predkladajúcich materiáloch, uvedeným návrhom sa dôraz kladie na vecný prístup  zameraný na reálne kvality uchádzača pred čisto formálnym prístupom. Navrhované zmeny reflektujú i zahraničnú prax, kde sú už absolventi 1. stupňa vysokých škôl akceptovaní v praxi v plnej miere na rozdiel od Slovenskej republiky, kde je výkon funkcie často podmieňovaný 2. stupňom vysokej školy.

Rezort k uvedenému návrhu pristúpil i v súlade s tvrdením, ktoré prezentovali na svojej tlačovej besede i zástupcovia strany SaS, že v samotnej spoločnosti je veľmi veľa šikovných ľudí, manažérov, ktorí dosiahli skutočné úspechy a výsledky, napriek tomu, že nedisponujú vysokoškolským titulom.

Na záver pripomíname, že ide o návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tak ministerstvo hospodárstva víta všetky vecné pripomienky. O samotnom návrhu rozhodne následne vláda na svojom zasadnutí.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk