10. 01. 2023

Realizovaná pomoc firmám v roku 2022 a pripravovaná pomoc na rok 2023

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spolu s vládou SR intenzívne rieši pomoc s vysokými cenami energií pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľské subjekty na Slovensku.

  • V novembri 2022 MH SR po schválení navýšenia rozpočtu pre rok 2022 a po rokovaní so zástupcami zamestnávateľov a podnikateľov vyhlásilo prvú výzvu vo výške 40 mil. eur na pomoc v boji s vysokými cenami energií pre energeticky náročné podniky. Celková alokovaná čiastka bola vyplatená spolu 138 firmám.
  • 1. decembra 2022 rezort hospodárstva vyhlásil výzvu v zmysle schémy pomoci 2.1 Dočasného krízového rámca Európskej komisie (EK), a to pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. O kompenzácie mohli požiadať podniky, ale i verejný sektor, ako sú samosprávy, domovy sociálnych služieb či občianske združenia. Žiadosť mohli podať veľké a energeticky náročné podniky, pričom vyhlásenie výzvy, spracovanie, ako i vyplatenie kompenzácii rezort zrealizoval do konca roku 2022.
  • 23. decembra 2022 bola na notifikáciu EK zaslaná ďalšia schéma pomoci tzv. 2.4 v zmysle Dočasného krízového rámca EK.

 

Doteraz poskytnutá pomoc prebehla rýchlo a efektívne a ministerstvo intenzívne pracuje na príprave ďalších výziev. O všetkých možnostiach pomoci pre rok 2022 i 2023 zároveň rezort diskutoval spolu so zástupcami zamestnávateľov a podnikateľov. Rezort hospodárstva aj vďaka schválenému rozpočtu na rok 2023 pokračuje v prípravách kompenzácií pre podnikateľov i v tomto roku:

  • 5. januára ministerstvo ohlásilo pokračovanie pomoci v zmysle schémy pomoci 2.1, ktorá vychádza z Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Vyhlásenie výzvy plánuje rezort vo februári 2023, pričom uvedená výzva bude rozšírená aj o pomoc menším odberateľom elektriny mimo domácností s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh a odberateľom plynu mimo domácností s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh, ktorí splnia podmienky výzvy. Vzhľadom na vývoj situácie rezort zvažuje navýšenie mesačných limitov na prvý štvrťrok 2023 a svoje rozhodnutie v krátkej dobe zverejní. Pripomíname, že výzva sa nebude týkať iba malých a stredných podnikov, o uvedenú pomoc môžu požiadať všetky – i veľké - podniky.  
  • Schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 umožní ministerstvu pokračovať taktiež v kompenzáciách pre energeticky náročné firmy. O kompenzácie tak budú môcť opäť požiadať oprávnené energeticky náročné podniky, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. a vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. Výzva bude štandardne zverejnená na prelome mesiacov marec/apríl.  
  • MH SR taktiež pripravuje i ďalšiu pomoc podľa Dočasného krízového rámca. Ide o schému pomoci v zmysle časti 2.4, ktorá bola zásadne zmenená Európskou komisiou v polovici novembra. Uvedenú schému rezort prepracoval v krátkom čase a ešte 23. decembra 2022 zaslal na notifikáciu EK. Na Slovensku tak budeme mať k dispozícii ďalší nástroj na zmiernenie dopadov vysokých cien energií  na priemysel. Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohody so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami. Pri príprave uvedenej schémy ich MH SR požiadalo aj o spoluprácu, no doteraz neobdržalo od zamestnávateľských zväzov potrebné informácie.

MH SR pri príprave jednotlivých foriem pomoci intenzívne sleduje vývoj situácie na trhoch s cenami energií, spracováva pripomienky, ktoré priebežne dostáva a vecné podnety zapracováva.  Zároveň však rezort pripomína, že konať môže iba v medziach zákona a pravidiel Európskej únie a Dočasného krízového rámca a v rámci možností schváleného štátneho rozpočtu. Taktiež upozorňujeme, že rezort vie vyplácať kompenzácie iba spätne po uzavretí mesiaca na základe účtov, čo zároveň zabraňuje špekulatívnym kompenzáciám.

  

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk