25. 10. 2022

Rezort hospodárstva chce počuť názor podnikateľov: zapojte sa do ex post hodnotenia regulácii v podnikateľskom prostredí

Ministerstvo hospodárstva je gestorom reformy ex post hodnotenia regulácií, do ktorej sú zapojené všetky ministerstvá. Cieľom ex post hodnotenia je posúdiť, ako fungujú zavedené regulácie v praxi a aký prínos a náklady predstavujú pre podnikateľskú sféru. Podnikatelia a ich zastupiteľské organizácie môžu teraz prostredníctvom verejných ex post konzultácií vyjadriť svoje skúsenosti a podrobiť tak platné regulácie regulačnému auditu.

Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí bolo zavedené v rámci Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (schválená uznesením vlády SR č. 383/2022), pričom v jednom z bodov Jednotnej metodiky bola zadefinovaná povinnosť gestora právneho predpisu vykonať ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi. Hlavnou úlohou takýchto ex post konzultácií je získanie informácií o tom, ako funguje hodnotená regulácia v praxi, aké spôsobuje podnikateľom náklady a aké zmeny podnikatelia navrhujú na zlepšenie dotknutej oblasti podnikateľského prostredia. Prostredníctvom ex post konzultácií je možné zistiť reálne náklady regulácie, pripomienky účastníkov k hodnotenej regulácii ako aj k výkonu a fungovaniu hodnotenej regulácie v praxi. Získané poznatky môžu rovnako viesť k návrhu alternatívneho riešenia z pohľadu aplikačnej praxe. Primárnym cieľom ex post hodnotenia je prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia a podporiť tak konkurencieschopnosť nášho hospodárstva.

Gestori právnych predpisov uskutočnia ex post konzultácie prostredníctvom cieleného oslovenia vybraných podnikateľských subjektov a rovnako aj prostredníctvom zapojenia verejnosti. Ex post konzultácie môžu byť realizované elektronicky formou e-mailovej komunikácie alebo prostredníctvom dotazníka. Gestor právneho predpisu na vykonanie verejných ex post konzultácií zašle MH SR informáciu o začatí ex post konzultácií na adresu expost@mhsr.sk a zároveň oznámenie o začatí verejných konzultácií zverejní na svojom webovom sídle. Ministerstvo hospodárstva informáciu o začatí verejných ex post konzultácií rovnako zverejní na webovom sídle MH SR počas trvania obdobia určeného gestorom právneho predpisu, ktoré však nemôže byť kratšie ako štyri kalendárne týždne.

Podnikateľské subjekty ako aj ich zastupiteľské organizácie sa môžu zapojiť do verejných ex post konzultácií prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v jednotlivých zverejnených oznámeniach o začatí verejných ex post konzultácií. Jednotlivé oznámenia sú uverejnené príslušnými gestormi na ich webových stránkach a rovnako aj na webe MH SR. Odkazy nájdete TU.

Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí je nástrojom lepšej regulácie, ktorý je plnením záväzku predovšetkým z Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Potreba zavedenia tohto nástroja bola pritom identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Zavedené ex post hodnotenie vychádza aj z príkladov dobrej praxe z iných krajín a je v súlade s odporúčaniami OECD. Tento mechanizmus je ustanovený v bode 10 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov v znení účinnom od 10. júna 2022.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk