23. 04. 2019

Rezort hospodárstva zverejnil metodiku ako využiť GES vo verejnom sektore

Rezort hospodárstva zverejnil vzorovú zmluvu pre využitie garantovaných energetických služieb pri projektoch zlepšenia energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. K dispozícii je aj metodika, ktorá uvádza postup, ako je možné využiť tento spôsob financovania zo súkromných zdrojov tak, aby sa investície nezapočítavali do verejného dlhu. Vzorovú zmluvu pripravilo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR v súlade s príslušnou legislatívou  a podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu. Vzorová zmluva a metodika sú  zverejnené na https://www.mhsr.sk/energetika/garantovana-energeticka-sluzba-pre-verejny-sektor.

Garantované energetické služby (GES) je možné využiť pri verejných projektoch, pri ktorých je predpoklad, že sa vložené vstupné investície vrátia z budúcich úspor energie. Investície financované zo súkromných zdrojov poskytovateľmi GES sú realizované s garantovanou úsporou energie a prenosom rizík na poskytovateľa služieb.

Podľa zverejnenej metodiky bude postupovať aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci technickej asistencie pri príprave projektov garantovaných energetických služieb, ktorú má pre verejný sektor zabezpečovať na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Ústredné orgány štátnej správy majú využívať technickú asistenciu podľa uznesenia vlády SR č. 321/2018 priebežne. Rozsah technickej asistencie vyplýva z Koncepcie rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky. O technickú asistenciu možno požiadať prostredníctvom zaslania vyplneného dotazníka s údajmi o budove, v rámci ktorej by sa energetické služby využívali. Dotazník je zverejnený na http://www.siea.sk/technicka-asistencia-ges/c-17710/technicka-asistencia-pre-garantovane-energeticke-sluzby-vo-verejnom-sektore/. Ak sa preukáže, že projekt je vhodný na využitie energetických služieb, SIEA zaradí záujemcov do zásobníka projektov pre GES. O pomoc vo forme technickej asistencie môžu požiadať subjekty verejného sektora, prioritne je však určená pre subjekty štátnej správy. Samosprávy z regiónov mimo Bratislavského kraja budú mať možnosť pri príprave projektov garantovaných energetických služieb využiť plánovanú dopytovo orientovanú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

 

SIEA, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk