08. 11. 2017

Štátny tajomník Vojtech Ferencz zdôraznil význam energetickej bezpečnosti na Ministerskom zasadnutí Medzinárodnej energetickej agentúry

Ústrednou témou Ministerského zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry IEA/OECD v Paríži bolo zvyšovanie energetickej bezpečnosti pre udržateľný globálny rast. Slovensko bolo súčasťou dôležitej diskusie o prechode na čistú a udržateľnú energetiku, vytváraní podmienok pre investície a o vplyve pokročilých informačných a komunikačných na globálnu energetickú bezpečnosť. Všetci zúčastnení ocenili významný pokrok v asociačnom procese IEA s rozvíjajúcimi sa ekonomikami a vyzdvihli potrebu naďalej prehlbovať tento typ spolupráce. Slovenskú delegáciu na viedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Vojtech Ferencz.

Hlavnou témou rokovania, ktorého sa okrem členských krajín zúčastnili aj asociačné, partnerské krajiny a zástupcovia priemyslu (IEA Energy Business Council), boli investičné stimuly do sektora energetiky, zvyšujúca sa nestálosť na globálnom energetickom trhu, zvyšujúcom sa vplyve informačných a komunikačných technológií (a rizík s tým súvisiacich). V diskusiách o energetickej bezpečnosti, ktorá je nutná nielen pre oblasti bezpečných dodávok ropy, ale aj zemného plynu a elektrickej energie, sa všetci zhodli, že je nutné sa zaoberať infraštruktúrnymi a regulačnými obmedzeniami a širšími geopolitickými rizikami s ohľadom na boj proti zmene klímy.

„Rád by som vyzdvihol úspechy Agentúry v politike otvorených dverí a napredovaní asociačného procesu. Netreba však zabúdať na zvyšujúcu sa zodpovednosť, ktorá sa s týmto úspechom viaže. Vytvorenie transparentného finančného rámca zabezpečujúceho udržateľnosť asociačného mechanizmu je nevyhnutný krok, ktorý by IEA mala v blízkej dobe podstúpiť. Energetická bezpečnosť je naliehavou otázkou pre Slovensko, sme takmer úplne závislí od dovozu primárnych zdrojov energie,“ zdôraznil Vojtech Ferencz. Obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť sú jedny z kľúčových nástrojov, ktoré SR v procese transformácie sektora energetiky využíva. Prostredníctvom implementácie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, ktorá predstavuje jednu z hlavných ciest prechodu na trvalo udržateľný energetický systém, je SR úspešná v znižovaní energetickej náročnosti. Za posledné obdobie sa energetická náročnosť SR znížila o 57%, čo je jeden z najvyšších poklesov medzi krajinami OECD.

Ministerské zasadnutia IEA sa uskutočňujú s dvojročnou periodicitou, od vstupu SR do IEA sa SR doteraz zúčastnila už v poradí šiesteho zasadnutia tohto typu. SR sa stala členom IEA v roku 2007.

 

Stála Misia SR pri OECD, Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk