31. 01. 2023

Uplatnenie odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny schválené vládou SR

Vláda SR na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok 31. januára schválila predložený návrh nariadenia Ministerstva hospodárstva SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti uplatnenia odvodu z nadmerných príjmov vybraných výrobcov elektriny. Dočasný odvod bol zavedený novelou zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR určuje výšky stropu pre odvod nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny,  ako aj spôsob preukazovania trhového príjmu získaného z predaja 1 MWh vyrobenej elektriny. Výška stropov sa určuje podľa jednotlivých spôsobov výroby elektriny alebo použitého paliva. 

Vláda dnes taktiež schválila ďalšie nariadenie určujúce pevné ceny elektriny, čím sa stanovuje strop trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a zohľadňuje vývoj palivových nákladov vybraných výrobcov elektriny. Dočasne ustanovuje taktiež pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu a rovnako pre stanovenie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou na rok 2023. 

Obe nariadenia týkajúce sa stropu trhových príjmov a odvodu z nadmerných príjmov pre výrobcov elektriny z vybraných tzv. inframarginálnych zdrojov sú kľúčovým prvkom implementácie Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 zo 6. októbra 2022 o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie, ktorým EÚ reagovala na súčasnú energetickú krízu. 

Obe nariadenia nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.

 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk