29. 01. 2021

Úrad pre normalizáciu v boji proti pandémii bezodplatne sprístupnil 52 technických noriem

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) v spolupráci s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC),  Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) podporuje celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôsobených ochorením COVID-19  a bezodplatne sprístupnil 52 technických noriem do 31. marca 2021. 

Poskytnutie bezplatného balíka súboru technických noriem na vnútroštátnej úrovni uľahčí prácu mnohým spoločnostiam v Európskom hospodárskom priestore, ktoré upravujú svoje technické zariadenia a výrobné postupy k dosiahnutiu hmatateľných výsledkov v boji proti ochoreniu COVID-19. Na tento účel ÚNMS SR  identifikoval technické normy v oblastiach:

·     Manažérstvo rizika a manažérstvo plynulého podnikania

·     Osobné ochranné prostriedky a hygiena

·     Pľúcne ventilátory 

Pandémia zvýšila závislosť od digitálneho sveta a narušila bežné obchodné operácie. Firmy musia zabezpečiť bezpečnosť a kontinuitu podnikania pri využívaní režimu práce na diaľku. V manažérskej rovine ÚNMS SR sprístupnil technické normy, ktoré pomáhajú prekonať súčasné obdobie nestability a zabezpečiť systémy riadenia plynulého podnikania. V oblasti zdravotníctva pre výrobcov, podnikateľov, zdravotníkov a iné zainteresované strany ÚNMS SR sprístupnil technické normy, ktoré pomáhajú pri ochrane a bezpečnosti zdravia pred ochorením COVID-19, ako napríklad zdravotnícke pomôcky, osobné ochranné prostriedky, dýchacie prístroje, chemické dezinfekčné prostriedky, diagnostické zariadenia a pľúcne ventilátory.  

Plné texty sprístupnených 47 technických noriem sú zverejnené na webovom sídle ÚNMS SR  a 5 medzinárodných noriem IEC bude prístupných organizáciám, ktoré vyrábajú pľúcne ventilátory pre pacientov s ochorením COVID-19 na základe mailovej požiadavky zaslanej ÚNMS SR. 

 

ÚNMS SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk