25. 11. 2022

V Prešove predstavili nový eurofondový investičný plán. Operačný program Slovensko chce rezort hospodárstva využiť na zlepšenie podnikateľského prostredia a energeticky efektívne hospodárstvo

Tvoríme lepšie Slovensko – s touto myšlienkou dnes predstavili najvyšší štátni činitelia Operačný program Slovensko.  Z eurofondového investičného plánu pre Slovensko na roky 2021 – 2027 budeme môcť preinvestovať až 12,6 miliardy EUR z európskych zdrojov a 3,5 miliardy z národného spolufinancovania. Na konferencii v Prešove pri príležitosti predstavenia Operačného programu Slovensko vystúpil aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Gerhart v dvoch diskusných paneloch, pričom vyzdvihol význam využívania európskych zdrojov v oblasti energetiky, inovácií a podnikateľského prostredia. „Zámerom nášho rezortu je sústrediť sa najmä na podporu prístupu firiem k investíciám s cieľom zavádzať inovácie a posilňovať konkurencieschopnosť ekonomiky.  Na tento účel bude vyčlenených približne 90% zdrojov z alokácie pridelenej ministerstvu hospodárstva“, zdôraznil počas svojho vystúpenia v rámci panelu veda, výskum a inovácie štátny tajomník.

Druhou významnou oblasťou, ktorú rezort hospodárstva chce prostredníctvom Operačného programu Slovensko podporiť, je energetika, pričom ambíciou MH SR je prechod na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je predpokladom pre plnenie ambicióznych klimatických cieľov a výzvach spojených so súčasnou energetickou krízou. V diskusnom paneli k tejto téme Peter Gerhart pripomenul potrebu podpory zameranej na zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch a verejných budovách, ktorá bude podporená vyčlenenými finančnými prostriedkami z vo výške viac ako 420 miliónov eur. Nemenej dôležitým cieľom za rezort hospodárstva je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie: „Podporené budú zariadenia využívajúce veternú, slnečnú a geotermálnu energiu, energiu z okolia, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn a biomasu, ktoré spĺňajú požiadavky zásady „výrazne nenarušiť“, vrátane systémov uskladnenia energie. Osobitná pozornosť bude venovaná využitiu geotermálnej energie, vrátane podpory prieskumu a overovania zdrojov geotermálnej energie“, uviedol Peter Gerhart. Podpora obnoviteľných zdrojov energie má byť dotovaná sumou 400 miliónov eur z európskych zdrojov.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk