06. 09. 2016

V treťom kole Zelenej domácnostiam budú k dispozícii 4 milióny €

Pri dvoch prvých kolách projektu domácnosti využili vyše 3 000 poukážok v hodnote 6,7 milióna €. Keďže je voľných prostriedkov pre tieto regióny dostatok, nasledujúce kolá budú postupne vyhlasované do roku 2018.
Väčšina poukážok z prvých dvoch kôl je už vyplatená. Posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok nie je uzatvorené predovšetkým v prípadoch, kde je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom, či prevádzkou podnikateľských subjektov. Keďže prostriedky z projektu Zelená domácnostiam sú určené pre domácnosti, je nevyhnutné overiť, či výhody podporených inštalácií nevyužívajú aj podnikateľské subjekty. K poukážkam z prvého a druhého kola je celkovo naplánovaných takmer 400 kontrol. 
V súvislosti s touto kontrolnou činnosťou budú od tretieho kola zhotovitelia k žiadosti o preplatenie poukážky predkladať aj vyhlásenie o osobnom alebo majetkovom prepojení zhotoviteľa a domácnosti, kde bola vykonaná inštalácia zariadenia. Domácnosť o existencii prevádzky v rodinnom dome informuje na jednom z čestných vyhlásení. Pravdivosť týchto okolností overuje SIEA aj z dostupných registrov. Správne informácie priamo od domácností a zhotoviteľov môžu výrazne prispieť k urýchleniu posudzovania a preplácania poukážok V prípade zistenia uvedenia nepravdivých informácií, poukážka aj napriek zrealizovanej inštalácii nebude preplatená. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme domácnosti, aby dbali na správnosť a overiteľnosť informácií uvádzaných v žiadosti o poukážku a v čestných vyhláseniach.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk