24. 11. 2022

Výmena skúseností v lepšej regulácii podnikateľského prostredia s Estónskom a Fínskom

V dňoch 15. - 18. novembra 2022 sa zástupcovia Odboru zlepšovania podnikateľského prostredia, ktorý zastrešuje agendu zlepšovania podnikateľského prostredia prostredníctvom prijímania podnikateľských opatrení tzv. Kilečiek, posudzovania vplyvov materiálov na podnikateľské prostredie, uplatňovania princípu 1in2out a ex post hodnotenia regulácií, stretli s estónskymi a fínskymi kolegami venujúcimi sa podobnej problematike. Tieto krajiny dosahujú vysoké priečky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich podnikateľské prostredie a lepšiu reguláciu. Primárnym účelom stretnutia bolo získať nové informácie v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia, spolupráce s podnikateľmi a agendy lepšej regulácie. Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR absolvovali preto stretnutia s estónskymi zástupcami Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva hospodárstva a ekonomických záležitostí a fínskymi zástupcami Ministerstva ekonomických záležitostí a komunikácií, Ministerstva spravodlivosti a kancelárie premiéra.

Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR si zo spoločných stretnutí odniesli viaceré hodnotné poznatky a praktické tipy týkajúce sa zlepšovania podnikateľského prostredia, spolupráce s podnikateľmi a uplatňovania princípov lepšej regulácie. Estónsko je vhodný príklad v oblasti digitalizácie - čo všetko je možné digitalizovať, koľko času môže vďaka tomu ušetriť podnikateľ nielen pri zakladaní, ale i riadení spoločnosti. V konečnom dôsledku je aj úspešným príkladom získavania nových investorov a zvyšovania konkurencieschopnosti krajiny. Vhodným vzorom je aj pre vyplnenie daňového priznania, ktoré v Estónsku trvá menej ako 3 minúty a založenie spoločnosti trvá menej ako 3 hodiny. Vo Fínsku nás inšpirovala najmä spolupráca všetkých ministerstiev v oblasti dodržiavania princípov lepšej regulácie, ktorá je vnímaná ako dôležitý prvok kultúry v legislatívnom procese a základ pre politické prijímanie rozhodnutí na základe hodnoverných dát. Fíni taktiež intenzívne zapájajú podnikateľské združenia do tvorby právnych predpisov prostredníctvom účasti v pracovnej skupine, v ktorej má každý člen hlasovacie právo.

Výsledkom pracovných stretnutí  bola vzájomná výmena poznatkov a skúsenosti, v rámci ktorej sa Ministerstvo hospodárstva SR stretlo s pozitívnou reakciou na ním zavádzané nástroje lepšej regulácie, ale i nadviazanie kontaktov a začiatok kooperácie do budúcnosti. Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia MH SR má tak možnosť učiť sa od tých najlepších, a zároveň prezentovať vlastné riešenia a reprezentovať tak dobré meno Slovenska v Európe. I samotná Európska komisia uznala slovenské riešenia v oblasti zlepšovania podnikateľského prostredia za reformné a môžeme ich napĺňať aj vďaka zdrojom z Plánu obnovy a odolnosti.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk