28. 06. 2016

Vyplácanie príspevkov odberateľom plynu pokračuje

Dôvodov na vystavenie nových poukazov bolo viacero: odberatelia mali u dodávateľov plynu nahlásené nesprávne údaje, alebo nemali aktualizované adresy trvalého pobytu, resp. nezdržiavajú sa na nahlásenej adrese trvalého pobytu. Niektorým odberateľom bola nesprávne vypočítaná výška príspevku, pretože zmenili v rozhodujúcom zúčtovacom období dodávateľa plynu, čo niektorí dodávatelia pri poskytnutí dát pre MH SR nezohľadnili. Ďalšia časť príspevkov sa vzťahuje na prípady, keď pôvodný odberateľ zomrel.

Štátny príspevok sa vypláca na základe údajov dodávateľov plynu, preto:

- ak odberateľ nahlásil dodávateľovi plynu aktuálnu adresu trvalého pobytu do konca mája 2016, poukaz mu MH SR zašle na aktualizovanú adresu; v prípade, že adresu trvalého pobytu neaktualizoval, poukaz je adresovaný na odberné miesto;

- ak dodávateľ eviduje v zmluvných podmienkach žiadosť o výhradné zasielanie korešpondencie na inú adresu a uviedol ju v podkladoch pre MH SR, poukaz bude zaslaný na danú adresu.

Poštový poukaz je platný 60 dní od dátumu podania, termín platnosti je uvedený na poukaze. Poštové poukazy sú spravidla doručované do schránky ako obyčajné listové zásielky; výplata poukazu je možná na ktorejkoľvek pošte. Poštový poukaz pošta vyplatí adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi v hotovosti po overení totožnosti a potvrdení prevzatia poukazu podpisom. Oprávneným prijímateľom, teda osobou, ktorá môže prevziať poštový poukaz za adresáta je manžel/manželka adresáta alebo osoba, ktorú adresát splnomocnil, aby za neho prijímal poštové zásielky.

Ak sa adresa na poukaze nezhoduje s trvalým pobytom adresáta v doklade totožnosti, alebo ak adresát predloží doklad totožnosti, ktorý neobsahuje adresné údaje (napr. cestovný doklad), adresát pripíše k svojmu podpisu poznámku adresát osobne. Ak bude výplata poukazu v takomto prípade odmietnutá, treba kontaktovať infolinku spoločnosti Slovenská pošta, a.s. 0800 122 413;

Ak zdravotný stav adresáta neumožňuje vyplatenie poštového poukazu na pošte, môže príspevok prevziať oprávnený prijímateľ, alebo adresát požiada poštu o doručenie príspevku. V takom prípade treba poštový poukaz odovzdať svojmu poštovému doručovateľovi /doručovateľke so žiadosťou o doručenie príspevku, resp. telefonicky požiadať svoju dodávaciu poštu o doručenie peňazí. Overiť, či bol poštový poukaz adresátovi vystavený, je možné na telefónnych číslach Slovenskej pošty, a.s.:

o Bratislava: 02/59 30 27 05, 02/59 30 27 35

o Rimavská Sobota: 047/562 15 53, 047/562 11 63

o Košice: 055/644 63 59, 055/644 63 64.

Informácie o procese môžu odberatelia žiadať aj na adrese prispevky@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk